Αποποίηση ευθυνών:Ευθύνη για περιεχόμενο

Τα περιεχόμενα των σελίδων μας δημιουργήθηκαν με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου. Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία σύμφωνα με την Ενότητα 7 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων. Σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 της TMG, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να ερευνούμε περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη από αυτή την άποψη είναι δυνατή μόνο από το χρονικό σημείο κατά το οποίο αντιλαμβανόμαστε μια συγκεκριμένη νομική παράβαση. Μόλις ενημερωθούμε για τέτοιες νομικές παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο τρίτων. Ο εκάστοτε πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις τη στιγμή που συνδέθηκαν. Δεν βρέθηκε παράνομο περιεχόμενο τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος. Ωστόσο, η μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων είναι παράλογη χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία παραβίασης του νόμου. Μόλις ενημερωθούμε για νομικές παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αυτούς τους συνδέσμους αμέσως.

πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και τα έργα σε αυτές τις σελίδες που δημιουργούνται από τον χειριστή του ιστότοπου υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αντιγραφή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε δημιουργού ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εφόσον το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν δημιουργήθηκε από τον χειριστή, τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Εάν, ωστόσο, αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σας ζητούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Μόλις ενημερωθούμε για νομικές παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τέτοιο περιεχόμενο.

Προστασία δεδομένων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διαχείριση του LikesKaufen.eu. Είναι γενικά δυνατή η χρήση του ιστότοπου LikesKaufen.eu χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση των ειδικών υπηρεσιών της εταιρείας μας μέσω του ιστότοπού μας, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση email ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός ενδιαφερόμενου ατόμου, πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων ανά χώρα που ισχύουν για το LikesKaufen. ΕΕ. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το είδος, το εύρος και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το LikesKaufen.eu έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο μπορεί γενικά να έχουν κενά ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος να μας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικούς τρόπους, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων του LikesKaufen.eu βασίζεται στους όρους που χρησιμοποίησε ο Ευρωπαίος νομοθέτης για οδηγίες και κανονισμούς όταν εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή από το κοινό καθώς και από τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται εκ των προτέρων.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων:

 • α) προσωπικά δεδομένα

  Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «υποκείμενο δεδομένων»). Ως αναγνωρίσιμο θεωρείται φυσικό πρόσωπο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της εκχώρησης σε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη φυσική, φυσιολογική, μπορεί να προσδιοριστεί η γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 • β) υποκείμενο δεδομένων

  Το υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε αναγνωρισμένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

 • γ) επεξεργασία

  Επεξεργασία είναι κάθε διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας σειράς διαδικασιών σε σχέση με προσωπικά δεδομένα όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η παραγγελία, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η αλλαγή, η ανάγνωση, η αναζήτηση, η χρήση, η αποκάλυψη μέσω μετάδοση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παροχής, σύγκρισης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

 • δ) Περιορισμός επεξεργασίας

  Περιορισμός επεξεργασίας είναι η σήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.

 • ε) Προφίλ

  Προφίλ είναι κάθε τύπος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως πτυχές που σχετίζονται με την εργασιακή απόδοση, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική ανάλυση ή πρόβλεψη προτιμήσεων, ενδιαφερόντων , αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή μετεγκατάσταση αυτού του φυσικού προσώπου.

 • στ) ψευδωνυμοποίηση

  Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τρόπο κατά τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν πλέον να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες αποθηκεύονται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • ζ) Υπεύθυνος ή υπεύθυνος για την επεξεργασία

  Υπεύθυνος ή υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών, το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα συγκεκριμένα κριτήρια για το διορισμό του μπορούν να προβλεφθούν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών.

 • η) Επεξεργαστές

  Ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου.

 • θ) Παραλήπτης

  Αποδέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών δεν θεωρούνται αποδέκτες.

 • ι) τρίτο πρόσωπο

  Τρίτος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας εκτός από τον ενδιαφερόμενο, τον υπεύθυνο, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα υπό την άμεση ευθύνη του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία. .

 • ια) Συγκατάθεση

  Συναίνεση είναι κάθε εθελοντική, ενημερωμένη και σαφής δήλωση πρόθεσης που δίδεται από τον ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη υπόθεση με τη μορφή δήλωσης ή άλλης κατηγορηματικής καταφατικής ενέργειας με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για την επεξεργασία

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:

LikesKaufen.eu

Maxstrasse 2

76879 Ottersheim

Γερμανία

Τηλ.: 03212-2510212

Email: info@likeskaufen.eu

Ιστοσελίδα: https://likeskaufen.eu/el/

3. Μπισκότα

Ο ιστότοπος LikesKaufen.eu χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν το λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για το cookie. Αποτελείται από μια σειρά χαρακτήρων μέσω των οποίων οι ιστότοποι και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οποίο ήταν αποθηκευμένο το cookie. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του συγκεκριμένου ατόμου από άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού cookie.

Μέσω της χρήσης cookies, το LikesKaufen.eu μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

Χρησιμοποιώντας ένα cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν προς το συμφέρον του χρήστη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ο χρήστης ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies δεν χρειάζεται να εισάγει ξανά τα δεδομένα πρόσβασής του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, επειδή αυτό γίνεται από τον ιστότοπο και το cookie που είναι αποθηκευμένο στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί ένα cookie για να θυμάται τα αντικείμενα που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies από τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη ρυθμιστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν ο ενδιαφερόμενος απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. Συλλογή γενικών στοιχείων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος LikesKaufen.eu συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε φορά που προσπελάζεται ο ιστότοπος από ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Οι (1) τύποι και εκδόσεις προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φθάνει στον ιστότοπό μας (το λεγόμενο σύστημα παραπομπής), (4) οι δευτερεύοντες ιστότοποι που είναι προσβάσιμες μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας μπορεί να ελεγχθεί, (5) η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμεύουν για την αποτροπή κινδύνου σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, το LikesKaufen.eu δεν εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το ενδιαφερόμενο άτομο. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) τη σωστή παράδοση του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και τη διαφήμιση για αυτόν, (3) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής και της τεχνολογίας μας του ιστότοπού μας και (4) να παρέχουμε στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Αυτά τα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα αξιολογούνται στατιστικά και περαιτέρω από το LikesKaufen.eu με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας δεδομένων στην εταιρεία μας, προκειμένου να διασφαλιστεί τελικά ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα στα αρχεία καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον υπεύθυνο για την επεξεργασία προκύπτουν από την αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και για δικούς του σκοπούς. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μπορεί να κανονίσει τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν ή περισσότερους εκτελούντες την επεξεργασία, για παράδειγμα έναν πάροχο υπηρεσιών δεμάτων, ο οποίος επίσης χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση που αποδίδεται στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

Με την εγγραφή στον ιστότοπο του υπεύθυνου για την επεξεργασία, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) στον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται με δεδομένο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η κακή χρήση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να επιτραπεί η διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Από αυτή την άποψη, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία. Αυτά τα δεδομένα γενικά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διαβίβασής τους ή χρησιμοποιούνται για ποινική δίωξη.

Η εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων με την εθελοντική παροχή προσωπικών δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει στο υποκείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες οι οποίες, λόγω της φύσης του θέματος, μπορούν να προσφερθούν μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν πλήρως από τη βάση δεδομένων του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία θα παρέχει πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται για το ενδιαφερόμενο άτομο. Επιπλέον, ο υπεύθυνος για την επεξεργασία διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή συμβουλής του ενδιαφερόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομοθετικές απαιτήσεις διατήρησης. Το σύνολο των εργαζομένων του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία είναι διαθέσιμο στο υποκείμενο των δεδομένων ως πρόσωπα επικοινωνίας σε αυτό το πλαίσιο.

6. Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

Στην ιστοσελίδα LikesKaufen.eu δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο newsletter της εταιρείας μας. Η μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για αυτό δείχνει ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία κατά την παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου.

Το LikesKaufen.eu ενημερώνει τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους του σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις προσφορές της εταιρείας. Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας μπορεί γενικά να ληφθεί από τον ενδιαφερόμενο μόνο εάν (1) ο ενδιαφερόμενος έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) ο ενδιαφερόμενος εγγραφεί για να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Για νομικούς λόγους, θα αποσταλεί ένα επιβεβαιωτικό e-mail στη διεύθυνση e-mail που καταχωρήθηκε για πρώτη φορά από ένα ενδιαφερόμενο άτομο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της διπλής επιλογής. Αυτό το email επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης email, ως ενδιαφερόμενος, έχει εξουσιοδοτήσει τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) του συστήματος υπολογιστή που χρησιμοποιούσε ο ενδιαφερόμενος κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση της (πιθανής) κακής χρήσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου των δεδομένων σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο και επομένως χρησιμεύει ως νομική ασφάλεια για το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου θα μπορούσαν να ενημερώνονται μέσω e-mail εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή σχετική εγγραφή, όπως αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει σε περίπτωση αλλαγών στην προσφορά του newsletter ή αλλαγές στους τεχνικούς όρους. . Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή στο ενημερωτικό μας δελτίο ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που μας έχει δώσει ο ενδιαφερόμενος για την αποστολή του newsletter μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει ένας αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο με σκοπό την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής από την αποστολή ενημερωτικών δελτίων απευθείας στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή ενημέρωσης του αρμόδιου για την επεξεργασία αυτού με άλλο τρόπο.

7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων

Τα ενημερωτικά δελτία LikesKaufen.eu περιέχουν τα λεγόμενα pixel παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που είναι ενσωματωμένο σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε μορφή HTML για να ενεργοποιηθεί η εγγραφή αρχείων καταγραφής και η ανάλυση του αρχείου καταγραφής. Αυτό επιτρέπει τη διεξαγωγή στατιστικής αξιολόγησης της επιτυχίας ή της αποτυχίας των διαδικτυακών καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, το LikesKaufen.eu μπορεί να αναγνωρίσει εάν και πότε ένα e-mail άνοιξε ένα υποκείμενο των δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από το υποκείμενο των δεδομένων.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εικονοστοιχείων παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και να προσαρμοστεί καλύτερα το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα θιγόμενα άτομα δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη σχετική χωριστή δήλωση συγκατάθεσης που δόθηκε μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά από ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το LikesKaufen.eu ερμηνεύει αυτόματα μια απόσυρση από τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

8. Επιλογές επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου

Λόγω νομικών κανονισμών, ο ιστότοπος LikesKaufen.eu περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την εταιρεία μας και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση για το λεγόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (διεύθυνση e-mail). Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνήσει με το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων θα αποθηκευτούν αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο δεδομένων στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία αποθηκεύονται για σκοπούς επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

9. Λειτουργία σχολίων στο blog στον ιστότοπο

Το LikesKaufen.eu προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αφήνουν μεμονωμένα σχόλια σε μεμονωμένες αναρτήσεις ιστολογίου σε ένα ιστολόγιο που βρίσκεται στον ιστότοπο του ελεγκτή. Ένα ιστολόγιο είναι μια πύλη, συνήθως προσβάσιμη στο κοινό, σε έναν ιστότοπο, στην οποία ένα ή περισσότερα άτομα, που ονομάζονται bloggers ή web bloggers, μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις στις λεγόμενες αναρτήσεις ιστολογίου. Οι αναρτήσεις ιστολογίου μπορούν συνήθως να σχολιαστούν από τρίτους.

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος αφήσει ένα σχόλιο στο ιστολόγιο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός από τα σχόλια που άφησε ο ενδιαφερόμενος, αποθηκεύονται και δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με την ώρα εισαγωγής του σχολίου και το όνομα χρήστη (ψευδώνυμο) που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος. Επιπλέον, καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) του ενδιαφερόμενου. Η διεύθυνση IP αποθηκεύεται για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων με την υποβολή σχολίου ή την ανάρτηση παράνομου περιεχομένου. Η αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι επομένως προς το συμφέρον του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία, ώστε να μπορεί να αθωωθεί σε περίπτωση παράβασης του νόμου. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν μια τέτοια μεταφορά απαιτείται από το νόμο ή εξυπηρετεί τη νομική υπεράσπιση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

10. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή εάν αυτό ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή άλλο νομοθέτη σε νόμους ή κανονισμούς, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία υπόκειται, παρασχέθηκε.

Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον ή εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή άλλον αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα θα μπλοκάρονται ή θα διαγράφονται τακτικά σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

11. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό να ζητήσει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

 • β) Δικαίωμα ενημέρωσης

  Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι 'αυτό και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας
  • τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία
  • Οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν κοινοποιηθεί ή αποκαλύπτονται ακόμη, ιδίως σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς
  • εάν είναι δυνατόν, την προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της διάρκειας
  • την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο ή δικαιώματος αντίρρησης σε αυτήν την επεξεργασία
  • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
  • εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που εμπλέκεται και το εύρος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Εάν συμβαίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.

  Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου για την επεξεργασία.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς να ζητήσει την άμεση διόρθωση λανθασμένων προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων - μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

  Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να απαιτήσει από τον υπεύθυνο να διαγράψει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους και εφόσον η επεξεργασία δεν ισχύει απαραίτητη:

  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο για σκοπούς για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητα.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεσή του, στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ στην Επεξεργασία α.
  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
  • Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στα οποία υπόκειται το υπεύθυνο πρόσωπο.
  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 8 Παρ. 1 GDPR.

  Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και κάποιος ενδιαφερόμενος θέλει να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο LikesKaufen.eu, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Ο υπάλληλος του LikesKaufen.eu θα κανονίσει την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.

  Εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί από το LikesKaufen.eu και η εταιρεία μας, ως υπεύθυνος, υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 GDPR, το LikesKaufen.eu λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα τεχνολογίας και το κόστος υλοποίησης , επίσης τεχνικής φύσης, προκειμένου να ενημερώσει άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή των αντιγράφων ή των αντιγράφων αυτών των άλλων εκτελούντων επεξεργασίας δεδομένων. ζήτησε προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη. Ο υπάλληλος του LikesKaufen.eu θα κανονίσει τα απαραίτητα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών, να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η ορθότητα των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη, το ενδιαφερόμενο άτομο αρνείται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα και αντ' αυτού ζητά τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
  • Ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει ένσταση για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου υπερισχύουν των λόγων του ενδιαφερόμενου.

  Εάν πληρούται μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και ένα ενδιαφερόμενο άτομο επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο LikesKaufen.eu, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Ο υπάλληλος του LikesKaufen.eu θα κανονίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, τα οποία ο ενδιαφερόμενος έχει παράσχει σε έναν υπεύθυνο, σε δομημένα, κοινά και μηχανικά αναγνώσιμα δεδομένα. μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο στον οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR ή Art 9 Παράγραφος 2 επιστολή α DS-GVO ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β DS-GVO και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή λαμβάνει χώρα κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο.

  Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από ένα υπεύθυνο άτομο σε άλλο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

  Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του LikesKaufen.eu ανά πάσα στιγμή.

 • ζ) Δικαίωμα αντίρρησης

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 Επιστολή ε ή στ DS- GVO λαμβάνει χώρα, να αντιταχθεί. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις.

  Το LikesKaufen.eu δεν επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία χρησιμεύει για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικές αξιώσεις.

  Εάν το LikesKaufen.eu επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να λειτουργεί απευθείας ταχυδρομείο, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοια απευθείας αλληλογραφία. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία του LikesKaufen.eu για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το LikesKaufen.eu δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία πραγματοποιείται από το LikesKaufen.eu για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 Παράγραφος 1 DS -GVO υποβάλουν ένσταση, εκτός εάν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας αποστολής γενικού συμφέροντος.

  Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο του LikesKaufen.eu ή άλλον υπάλληλο. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι επίσης ελεύθερο, σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησής του μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνικές προδιαγραφές.

 • η) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ - η οποία έχει νομική ισχύ ή παρομοίως το επηρεάζει σημαντικά. ότι η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου προσώπου, ή (2) είναι αποδεκτή βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται το υπεύθυνο πρόσωπο, και Αυτές οι νομικές διατάξεις λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου προσώπου, ή (2) έχει ληφθεί με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το LikesKaufen.eu θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος παρέμβασης από πρόσωπο από την πλευρά του υπεύθυνου, να εκφράσει τη δική του άποψη και να αμφισβητήσει την απόφαση .

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει δικαιώματα σχετικά με αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

 • i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

  Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο επιθυμεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση συνεργατών

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία της εταιρείας συνεργατών σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Affilinet είναι ένα γερμανικό δίκτυο συνεργατών που προσφέρει μάρκετινγκ συνεργατών.

Το μάρκετινγκ συνεργατών είναι μια υποστηριζόμενη από το Διαδίκτυο μορφή διανομής που επιτρέπει στους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης τοποθεσιών του Διαδικτύου, τους λεγόμενους εμπόρους ή διαφημιστές, να δημοσιεύουν διαφημίσεις, οι οποίες συνήθως πληρώνονται μέσω κλικ ή προμηθειών πώλησης, σε ιστότοπους τρίτων, π.χ. με πωλήσεις πρέπει να εμφανίζονται συνεργάτες που είναι επίσης θυγατρικές ή εκδότες. Ο έμπορος παρέχει ένα διαφημιστικό μέσο μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή ένα διαφημιστικό banner ή άλλο κατάλληλο μέσο διαφήμισης στο Διαδίκτυο, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται από μια θυγατρική στον δικό της ιστότοπο ή μέσω άλλων καναλιών, όπως διαφήμιση με λέξεις-κλειδιά ή e-mail -Marketing, διαφημίζεται.

Το Affilinet λειτουργεί από την affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Μόναχο, Γερμανία.

Το Affilinet τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Το cookie παρακολούθησης του Affilinet δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αποθηκεύονται μόνο ο αριθμός αναγνώρισης της θυγατρικής, δηλαδή ο συνεργάτης που μεσολαβεί στον υποψήφιο πελάτη, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας του επισκέπτη σε έναν ιστότοπο και το διαφημιστικό υλικό στο οποίο έγινε κλικ. Ο σκοπός της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών προμήθειας μεταξύ ενός εμπόρου και της συνδεδεμένης εταιρείας, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή του Affilinet.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Affilinet να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί από το Affilinet μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Μπορείτε να βρείτε τους τρέχοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων του Affilinet στη διεύθυνση https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

13. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει στοιχεία από το Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία. Μεταξύ άλλων, το Facebook δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία λειτουργίας του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (πρόσθετο Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα πληροφορικής του ατόμου Το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο Facebook - Το στοιχείο προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη επισκόπηση όλων των προσθηκών του Facebook στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής μας δικτυακός τόπος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Facebook και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του ενδιαφερόμενου προσώπου από το Facebook. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί "Μου αρέσει" ή εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει ένα σχόλιο, το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα .

Το Facebook λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Facebook ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν θέλει να μεταδοθούν αυτές οι πληροφορίες στο Facebook, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Facebook πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.

Η οδηγία δεδομένων που δημοσιεύει το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Εξηγεί επίσης ποιες επιλογές ρυθμίσεων προσφέρει το Facebook για την προστασία του απορρήτου του ενδιαφερόμενου. Επιπλέον, είναι διαθέσιμες διάφορες εφαρμογές που καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση λειτουργιών του προγράμματος συνεργατών Amazon

Ως συμμετέχων στο πρόγραμμα συνεργατών Amazon, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία Amazon σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα στοιχεία του Amazon σχεδιάστηκαν από την Amazon με στόχο να παρέχει στους πελάτες διαφημίσεις σε διαφορετικούς ιστότοπους του ομίλου Amazon, ιδίως σε Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr , Amazon.it και Amazon.es. Στον μεσίτη BuyVIP.com έναντι πληρωμής προμήθειας. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μπορεί να δημιουργήσει έσοδα από διαφημίσεις χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Amazon.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης αυτών των εξαρτημάτων Amazon είναι η Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Η Amazon τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο της Amazon, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ζητείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Amazon για μεταφορά δεδομένων στο Για τη μετάδοση των σκοπών της διαδικτυακής διαφήμισης και της χρέωσης προμηθειών στην Amazon. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Amazon αποκτά γνώση των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από την Amazon για τον εντοπισμό της προέλευσης των παραγγελιών που λαμβάνονται από την Amazon και στη συνέχεια για την ενεργοποίηση της λογιστικής προμήθειας. Μεταξύ άλλων, η Amazon μπορεί να καταλάβει ότι ο ενδιαφερόμενος έκανε κλικ σε έναν σύνδεσμο συνεργάτη στον ιστότοπό μας.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Amazon να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί από την Amazon μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Amazon μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση Ιστού είναι η συλλογή, συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε σελίδες του Διαδικτύου. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα στον ιστότοπο από τον οποίο ένα ενδιαφερόμενο άτομο ήρθε σε έναν ιστότοπο (το λεγόμενο referrer), σε ποιες υποσελίδες του ιστότοπου έγινε πρόσβαση ή πόσο συχνά και για πόσο χρόνο μια υποσελίδα προβλήθηκε. Μια ανάλυση Ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για την ανάλυση κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Η εταιρεία λειτουργίας του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για ανάλυση ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του ενδιαφερόμενου προσώπου συντομεύεται και ανωνυμοποιείται από την Google, εάν οι σελίδες μας στο Διαδίκτυο έχουν πρόσβαση από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο υπογράφοντα τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τη ροή των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας, να συντάξει διαδικτυακές αναφορές για εμάς που δείχνουν τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Κάθε φορά που καλείται μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου το αντίστοιχο στοιχείο του Google Analytics Για τη μετάδοση δεδομένων στην Google για σκοπούς ηλεκτρονικής ανάλυσης. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του ενδιαφερόμενου ατόμου, την οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για να εντοπίσει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια για να ενεργοποιήσει τη λογιστική προμήθεια.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το ενδιαφερόμενο άτομο. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το ενδιαφερόμενο άτομο, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και να το αποτρέψει. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης από τη σύνδεση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν επιτρέπεται η μετάδοση δεδομένων ή πληροφοριών για επισκέψεις σε ιστότοπους στο Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται ένσταση από την Google. Εάν το σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου ατόμου διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή επανεγκατασταθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγκαταστήσει ξανά το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα επιρροής του, υπάρχει η επιλογή επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες και τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Το Google Analytics εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτόν τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google+

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει το κουμπί Google+ ως στοιχείο σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google+ είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία. Το Google+ δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, μεταξύ άλλων, να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.

Το Google+ διαχειρίζεται η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, την οποία διαχειρίζεται ο υπεύθυνος για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα κουμπί Google+, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου ζητείται αυτόματα από το αντίστοιχο Κουμπί Google+ για να εμφανιστεί το αντίστοιχο κουμπί Λήψης Google+ από την Google. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το ενδιαφερόμενο άτομο. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για το Google+ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://developers.google.com//.

Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο Google+ ταυτόχρονα, η Google αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το ενδιαφερόμενο άτομο με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής μας δικτυακός τόπος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το κουμπί Google+ και εκχωρούνται από την Google στον αντίστοιχο λογαριασμό Google+ του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Google+ που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας και ως εκ τούτου κάνει μια σύσταση Google+ 1, η Google εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Google+ του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Η Google αποθηκεύει τη σύσταση Google +1 του ενδιαφερόμενου ατόμου και την καθιστά δημόσια διαθέσιμη σύμφωνα με τους όρους που αποδέχεται το ενδιαφερόμενο άτομο ως προς αυτό. Μια σύσταση Google +1 που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα του λογαριασμού Google +1 που χρησιμοποιείται από το ενδιαφερόμενο άτομο και η φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη σε αυτόν σε άλλες υπηρεσίες της Google, Για Για παράδειγμα, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google, ο λογαριασμός Google του ενδιαφερόμενου ή άλλα μέρη, για παράδειγμα σε ιστότοπους ή σε σχέση με διαφημίσεις. Επιπλέον, η Google μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google. Η Google καταγράφει επίσης αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών Google.

Μέσω του κουμπιού Google+, η Google λαμβάνει πάντα πληροφορίες ότι το ενδιαφερόμενο άτομο έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο Google+ ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο κουμπί Google+ ή όχι.

Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο δεν επιθυμεί τη μετάδοση προσωπικών δεδομένων στην Google, μπορεί να αποτρέψει μια τέτοια μετάδοση αποσυνδεθείς από τον λογαριασμό του στο Google+ πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Περισσότερες πληροφορίες από την Google σχετικά με το κουμπί Google +1 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/ / web / buttons-policy.

17. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που πληροί τις προϋποθέσεις ως οπτικοακουστική πλατφόρμα και επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο και επίσης να διαδίδουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία που λειτουργεί για τις υπηρεσίες του Instagram είναι η Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου είναι αυτόματα Η αντικατάσταση από το αντίστοιχο στοιχείο Instagram προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου από το Instagram. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Instagram ταυτόχρονα, το Instagram αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Instagram και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του ενδιαφερόμενου. Εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφέρονται εκχωρούνται στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Instagram.

Το Instagram λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Instagram ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν το ενδιαφερόμενο άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Instagram ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο Instagram, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του στο Instagram πριν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Instagram μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Myspace

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία από τη Myspace LLC σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Myspace είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία. Το Myspace επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, μεταξύ άλλων, να δημιουργούν δωρεάν προφίλ χρηστών που περιέχουν φωτογραφίες και βίντεο, ιστολόγια ή ομάδες.

Το Myspace διαχειρίζεται η Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., # 349, Los Angeles, California 90048, USA.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Myspace (Myspace plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου εναλλάσσεται αυτόματα στο αντίστοιχο στοιχείο Myspace - Το στοιχείο προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Myspace από το Myspace. Περισσότερες πληροφορίες για το Myspace είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://myspace.com. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Myspace λαμβάνει γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Myspace ταυτόχρονα, κάθε φορά που ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας, το Myspace αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Myspace και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Myspace του ατόμου που αφορά το Myspace. Εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ σε ένα κουμπί Myspace που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, το Myspace εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Myspace του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Myspace λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Myspace ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Myspace ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο Myspace ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο Myspace, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του στο Myspace πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.

Η πολιτική απορρήτου που δημοσιεύεται από το Myspace, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://myspace.com/pages/privacy, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Myspace.

19. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Pinterest

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει στοιχεία από την Pinterest Inc. σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Pinterest είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία. Το Pinterest δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, μεταξύ άλλων, να δημοσιεύουν συλλογές εικόνων και μεμονωμένες εικόνες, καθώς και περιγραφές σε εικονικούς πίνακες pinboard (το λεγόμενο pinning), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να κοινοποιηθούν (το λεγόμενο repinning) ή να σχολιαστούν από άλλους χρήστες.

Η εταιρεία λειτουργίας του Pinterest είναι η Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Pinterest (Pinterest plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου αλλάζει αυτόματα από το αντίστοιχο Pinterest -Στοιχείο προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Pinterest από το Pinterest. Περισσότερες πληροφορίες για το Pinterest είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://pinterest.com/. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Pinterest αποκτά γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Pinterest ταυτόχρονα, το Pinterest αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Pinterest και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Pinterest του ενδιαφερόμενου. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα κουμπί Pinterest ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, το Pinterest εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Pinterest του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Pinterest λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Pinterest ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Pinterest ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο Pinterest ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο Pinterest, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Pinterest πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.

Η πολιτική απορρήτου που δημοσιεύεται από το Pinterest, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://about.pinterest.com/privacy-policy, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Pinterest.

20. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Twitter

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία από το Twitter σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση, δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία microblogging στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διανέμουν τα λεγόμενα tweets, δηλαδή σύντομα μηνύματα που περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που δεν είναι συνδεδεμένα στο Twitter. Τα tweets εμφανίζονται και στους λεγόμενους followers του εκάστοτε χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Το Twitter επιτρέπει επίσης σε ένα ευρύ κοινό να απευθύνεται μέσω hashtag, συνδέσμων ή retweet.

Η εταιρεία λειτουργίας του Twitter είναι η Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (κουμπί Twitter), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου είναι αυτόματα Η ενεργοποίηση από το αντίστοιχο στοιχείο Twitter προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Twitter από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας που επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Twitter είναι να επιτρέψει στους χρήστες μας να αναδιανέμουν το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, να κάνουν αυτόν τον ιστότοπο γνωστό στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών μας.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος ταυτόχρονα στο Twitter, το Twitter αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το ενδιαφερόμενο άτομο με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από τον ενδιαφερόμενο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στο δικτυακός τόπος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Twitter και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Twitter του ενδιαφερόμενου από το Twitter. Εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφέρονται με αυτό εκχωρούνται στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Twitter του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Twitter.

Το Twitter λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Twitter ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο Twitter, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του στο Twitter πριν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να βρείτε τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy?lang=de.

21. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει στοιχεία από το YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ χωρίς χρέωση και σε άλλους χρήστες να τα βλέπουν, να τα βαθμολογούν και να τα σχολιάζουν δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, γι' αυτό και πλήρη κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους χρήστες, είναι προσβάσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Το YouTube διαχειρίζεται η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Το YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου είναι αυτόματα αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο στοιχείο YouTube σας ζητά να κάνετε λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες στο YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/de/. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google αποκτούν γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος ταυτόχρονα στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος καλώντας μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του ενδιαφερόμενου.

Το YouTube και η Google λαμβάνουν πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο YouTube ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το αν το ενδιαφερόμενο άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο YouTube προτού καλέσει τον ιστότοπό μας.

Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται από το YouTube, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

22. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Awin

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία από την Awin σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Awin είναι ένα γερμανικό δίκτυο συνεργατών που προσφέρει μάρκετινγκ θυγατρικών. Το μάρκετινγκ συνεργατών είναι μια υποστηριζόμενη από το Διαδίκτυο μορφή διανομής που επιτρέπει στους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης τοποθεσιών του Διαδικτύου, τους λεγόμενους εμπόρους ή διαφημιστές, να δημοσιεύουν διαφημίσεις, οι οποίες συνήθως πληρώνονται μέσω κλικ ή προμηθειών πώλησης, σε ιστότοπους τρίτων, π.χ. με πωλήσεις πρέπει να εμφανίζονται συνεργάτες που είναι επίσης θυγατρικές ή εκδότες. Ο έμπορος παρέχει ένα διαφημιστικό μέσο μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή ένα διαφημιστικό banner ή άλλο κατάλληλο μέσο διαφήμισης στο Διαδίκτυο, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται από μια θυγατρική στον δικό της ιστότοπο ή μέσω άλλων καναλιών, όπως διαφήμιση με λέξεις-κλειδιά ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. να διαφημιστεί.

Το Awin λειτουργεί από την Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Βερολίνο, Γερμανία.

Η Awin τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Το cookie παρακολούθησης της Awin δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αποθηκεύονται μόνο ο αριθμός αναγνώρισης της θυγατρικής, δηλαδή ο συνεργάτης που μεσολαβεί στον υποψήφιο πελάτη, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας του επισκέπτη σε έναν ιστότοπο και το διαφημιστικό υλικό στο οποίο έγινε κλικ. Ο σκοπός της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών προμήθειας μεταξύ ενός εμπόρου και της συνδεδεμένης εταιρείας, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή της Awin.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης την Awin να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί από την Awin μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλα προγράμματα λογισμικού.

Μπορείτε να βρείτε τους τρέχοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Awin στη διεύθυνση http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

23. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Belboon

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία Belboon σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Belboon είναι ένα γερμανικό δίκτυο συνεργατών που προσφέρει μάρκετινγκ θυγατρικών. Το μάρκετινγκ συνεργατών είναι μια υποστηριζόμενη από το Διαδίκτυο μορφή διανομής που επιτρέπει στους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης τοποθεσιών του Διαδικτύου, τους λεγόμενους εμπόρους ή διαφημιστές, να δημοσιεύουν διαφημίσεις, οι οποίες συνήθως πληρώνονται μέσω κλικ ή προμηθειών πώλησης, σε ιστότοπους τρίτων, π.χ. με πωλήσεις πρέπει να εμφανίζονται συνεργάτες που είναι επίσης θυγατρικές ή εκδότες. Ο έμπορος παρέχει ένα διαφημιστικό μέσο μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή ένα διαφημιστικό banner ή άλλο κατάλληλο μέσο διαφήμισης στο Διαδίκτυο, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται από μια θυγατρική στον δικό της ιστότοπο ή μέσω άλλων καναλιών, όπως διαφήμιση με λέξεις-κλειδιά ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. να διαφημιστεί.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της Adcell είναι η belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Βερολίνο.

Η Belboon τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Το cookie παρακολούθησης Belboon δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αποθηκεύονται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός της θυγατρικής, δηλαδή του συνεργάτη που μεσολαβεί στον υποψήφιο πελάτη, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας του επισκέπτη σε έναν ιστότοπο και το διαφημιστικό υλικό στο οποίο έγινε κλικ. Ο σκοπός της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών προμήθειας μεταξύ ενός εμπόρου και της συνδεδεμένης εταιρείας, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή του Belboon.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης τη Belboon να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί από την Belboon μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Belboon στη διεύθυνση https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

24. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του TradeTracker

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει στοιχεία από το TradeTracker σε αυτόν τον ιστότοπο. Το TradeTracker είναι ένα δίκτυο συνεργατών που προσφέρει μάρκετινγκ συνεργατών. Το μάρκετινγκ θυγατρικών είναι μια μορφή διανομής που βασίζεται στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης δικτυακών τόπων, τα λεγόμενα. Έμποροι ή διαφημιστές, επιτρέπει τη διαφήμιση, η οποία πληρώνεται κυρίως μέσω κλικ ή προμηθειών πώλησης, να εμφανίζεται σε ιστότοπους τρίτων, δηλαδή με συνεργάτες πωλήσεων που ονομάζονται επίσης συνεργάτες ή εκδότες. Ο έμπορος παρέχει ένα διαφημιστικό μέσο μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή ένα διαφημιστικό banner ή άλλο κατάλληλο μέσο διαφήμισης στο Διαδίκτυο, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται από μια θυγατρική στον δικό της ιστότοπο ή μέσω άλλων καναλιών, όπως διαφήμιση με λέξεις-κλειδιά ή e-mail -Marketing, διαφημίζεται.

Το TradeTracker διαχειρίζεται η TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Αμβούργο, Γερμανία.

Το TradeTracker τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Το cookie παρακολούθησης TradeTracker δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αποθηκεύονται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός της θυγατρικής, δηλαδή του συνεργάτη που μεσολαβεί στον υποψήφιο πελάτη, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας του επισκέπτη σε έναν ιστότοπο και το διαφημιστικό υλικό στο οποίο έγινε κλικ. Ο σκοπός της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών προμήθειας μεταξύ ενός εμπόρου και της συνδεδεμένης εταιρείας, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή του TradeTracker.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης το TradeTracker να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί από το TradeTracker μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Μπορείτε να βρείτε τους τρέχοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων του TradeTracker στη διεύθυνση https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

25. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Tradedoubler

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία από το Tradedoubler σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Tradedoubler είναι ένα γερμανικό δίκτυο συνεργατών που προσφέρει μάρκετινγκ θυγατρικών. Το μάρκετινγκ συνεργατών είναι μια υποστηριζόμενη από το Διαδίκτυο μορφή πωλήσεων που επιτρέπει στους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης τοποθεσιών του Διαδικτύου, τους λεγόμενους εμπόρους ή διαφημιστές, να διαφημίζονται, η οποία συνήθως πληρώνεται μέσω κλικ ή προμηθειών πώλησης, σε ιστότοπους τρίτων, π.χ. με συνεργάτες πωλήσεων που είναι επίσης θυγατρικές ή εκδότες πρέπει να εμφανίζονται. Ο έμπορος παρέχει ένα διαφημιστικό μέσο μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή ένα διαφημιστικό banner ή άλλο κατάλληλο μέσο διαφήμισης στο Διαδίκτυο, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται από μια θυγατρική στον δικό της ιστότοπο ή μέσω άλλων καναλιών, όπως διαφήμιση με λέξεις-κλειδιά ή e-mail -Marketing, διαφημίζεται.

Το Tradedoubler διαχειρίζεται η Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 Μόναχο, Γερμανία.

Η Tradedoubler τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Το cookie παρακολούθησης Tradedoubler δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αποθηκεύονται μόνο ο αριθμός αναγνώρισης της θυγατρικής, δηλαδή ο συνεργάτης που μεσολαβεί στον υποψήφιο πελάτη, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας του επισκέπτη σε έναν ιστότοπο και το διαφημιστικό υλικό στο οποίο έγινε κλικ. Ο σκοπός της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών προμήθειας μεταξύ ενός εμπόρου και της συνδεδεμένης εταιρείας, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή του Tradedoubler.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Tradedoubler να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί από την Tradedoubler μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Μπορείτε να βρείτε τους τρέχοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Tradedoubler στη διεύθυνση http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzpolitik/.

26. Τρόπος πληρωμής: Διατάξεις προστασίας δεδομένων για την Klarna ως μέθοδο πληρωμής

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία Klarna σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Klarna είναι ένας πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών πληρωμών που επιτρέπει την αγορά σε λογαριασμό ή ευέλικτες πληρωμές με δόσεις. Η Klarna προσφέρει επίσης άλλες υπηρεσίες, όπως προστασία αγοραστή ή έλεγχο ταυτότητας και πίστωσης.

Το Klarna λειτουργεί από την Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία.

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει είτε «αγορά για λογαριασμό» ή «αγορά ενοικίασης» ως επιλογή πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου θα διαβιβαστούν αυτόματα στην Klarna. Επιλέγοντας μία από αυτές τις επιλογές πληρωμής, το ενδιαφερόμενο άτομο συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία του τιμολογίου ή της αγοράς με δόσεις ή για τον έλεγχο ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην Klarna είναι συνήθως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου και άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία ενός τιμολογίου ή μιας αγοράς με δόσεις . Για την επεξεργασία της σύμβασης αγοράς απαιτούνται επίσης προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εκάστοτε παραγγελία. Ειδικότερα, μπορεί να υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών πληρωμής, όπως τραπεζικά στοιχεία, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVC, αριθμός ειδών, αριθμός αντικειμένου, δεδομένα για αγαθά και υπηρεσίες, τιμές και φορολογικές επιβαρύνσεις, πληροφορίες για προηγούμενη αγοραστική συμπεριφορά ή άλλες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του ενδιαφερομένου .

Η διαβίβαση των δεδομένων προορίζεται ιδίως για επαλήθευση ταυτότητας, διαχείριση πληρωμών και πρόληψη απάτης. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στην Klarna, ιδίως εάν υπάρχει έννομο συμφέρον στη διαβίβαση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ της Klarna και του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία διαβιβάζονται από την Klarna σε πιστωτικά γραφεία. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης είναι να ελέγξει την ταυτότητα και την πιστοληπτική σας ικανότητα.

Η Klarna διαβιβάζει επίσης τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες (Klarna Group) και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τα δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό.

Για να αποφασίσει σχετικά με τη δημιουργία, την υλοποίηση ή τον τερματισμό μιας συμβατικής σχέσης, η Klarna συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη συμπεριφορά πληρωμής του ενδιαφερόμενου ατόμου καθώς και τιμές πιθανότητας για τη συμπεριφορά του στο μέλλον (το λεγόμενο σκοράρισμα). Ο υπολογισμός της μοριοδότησης γίνεται με βάση επιστημονικά αναγνωρισμένες μαθηματικές-στατιστικές διαδικασίες.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων από την Klarna ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποστούν επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβαστούν για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Μπορείτε να βρείτε τους τρέχοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Klarna στη διεύθυνση https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

27. Τρόπος πληρωμής: διατάξεις προστασίας δεδομένων για το PayPal ως μέθοδο πληρωμής

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία από το PayPal σε αυτόν τον ιστότοπο. Το PayPal είναι ένας πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω των λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι είναι εικονικοί ιδιωτικοί ή επιχειρηματικοί λογαριασμοί. Το PayPal προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επεξεργασίας εικονικών πληρωμών με χρήση πιστωτικών καρτών, εάν ένας χρήστης δεν έχει λογαριασμό PayPal. Η διαχείριση ενός λογαριασμού PayPal γίνεται μέσω μιας διεύθυνσης email, γι' αυτό δεν υπάρχει κλασικός αριθμός λογαριασμού. Το PayPal καθιστά δυνατή την έναρξη διαδικτυακών πληρωμών σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal λειτουργεί επίσης ως διαχειριστής και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία εκμετάλλευσης του PayPal είναι η PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει το «PayPal» ως επιλογή πληρωμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατά τη διαδικασία παραγγελίας, τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου θα διαβιβαστούν αυτόματα στο PayPal. Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή πληρωμής, ο ενδιαφερόμενος συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο PayPal είναι συνήθως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής. Για την επεξεργασία της σύμβασης αγοράς απαιτούνται επίσης προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εκάστοτε παραγγελία.

Ο σκοπός της μετάδοσης των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στο PayPal, ιδίως εάν υπάρχει έννομο συμφέρον στη διαβίβαση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του PayPal και του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μπορεί να διαβιβαστούν από το PayPal σε πιστωτικά γραφεία. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης είναι να ελέγξει την ταυτότητα και την πιστοληπτική σας ικανότητα.

Η PayPal μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τα δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή έναντι του PayPal. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβαστούν για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Μπορείτε να βρείτε τους τρέχοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων του PayPal στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

28. Τρόπος πληρωμής: διατάξεις προστασίας δεδομένων για άμεση μεταφορά ως μέθοδο πληρωμής

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία του Sofortüberweisung σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Sofortüberweisung είναι μια υπηρεσία πληρωμών που επιτρέπει την πληρωμή χωρίς μετρητά για προϊόντα και υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Το Sofortüberweisung είναι μια τεχνική διαδικασία μέσω της οποίας ο διαδικτυακός λιανοπωλητής λαμβάνει αμέσως μια επιβεβαίωση πληρωμής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε έναν λιανοπωλητή να παραδίδει αγαθά, υπηρεσίες ή λήψεις στον πελάτη αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της Sofortüberweisung είναι η SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Γερμανία.

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει το "Sofortüberweisung" ως επιλογή πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου θα διαβιβαστούν αυτόματα στο Sofortüberweisung. Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή πληρωμής, ο ενδιαφερόμενος συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής.

Κατά την επεξεργασία της αγοράς μέσω Sofortüberweisung, ο αγοραστής μεταδίδει το PIN και το TAN στη Sofort GmbH. Στη συνέχεια, το Sofortüberweisung πραγματοποιεί μεταφορά στον διαδικτυακό κατάστημα λιανικής μετά από τεχνικό έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασμού και ανάκτηση περαιτέρω δεδομένων για να ελέγξει την κάλυψη του λογαριασμού. Στη συνέχεια, ο διαδικτυακός έμπορος ενημερώνεται αυτόματα για την εκτέλεση της οικονομικής συναλλαγής.

Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται με το Sofortüberweisung είναι το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση email, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής. Ο σκοπός της μετάδοσης των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία θα διαβιβάσει άλλα προσωπικά δεδομένα στο Sofortüberweisung ακόμη και αν υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαβίβαση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του Sofortüberweisung και του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μπορεί να διαβιβαστούν σε πιστωτικά γραφεία από το Sofortüberweisung. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης είναι να ελέγξει την ταυτότητα και την πιστοληπτική σας ικανότητα.

Η Sofortüberweisung μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τα δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό του πελάτη.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή έναντι του Sofortüberweisung. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβαστούν για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Μπορείτε να βρείτε τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Sofortüberweisung στη διεύθυνση https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

29. Νομική βάση επεξεργασίας

Το άρθρο 6 I του GDPR χρησιμεύει στην εταιρεία μας ως νομική βάση για εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή άλλων υπηρεσιών ή αντιπαροχή, η Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I παράγραφος β GDPR. Το ίδιο ισχύει για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I παράγραφος γ GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης της εταιρείας μας τραυματιστεί και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. d GDPR. Τελικά, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 I παράγραφος στ GDPR. Οι εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις βασίζονται σε αυτήν τη νομική βάση, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του ενδιαφερομένου δεν επικρατούν. Μας επιτρέπεται ιδιαιτέρως να πραγματοποιούμε τέτοιες εργασίες επεξεργασίας επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Από την άποψη αυτή, θεώρησε ότι μπορεί να θεωρηθεί έννομο συμφέρον εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι πελάτης του υπεύθυνου προσώπου (αιτιολογική σκέψη 47 πρόταση 2 GDPR).

30. Έννομα συμφέροντα στην επεξεργασία που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τρίτο μέρος

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 I lit.f GDPR, το έννομο συμφέρον μας είναι η διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

31. Διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Κριτήριο για τη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η εκάστοτε νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, τα σχετικά δεδομένα διαγράφονται τακτικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται πλέον η εκπλήρωση ή η έναρξη σύμβασης.

32. Νομικές ή συμβατικές διατάξεις για την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναγκαιότητα σύναψης της σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα· πιθανές συνέπειες της μη παροχής

Σας εξηγούμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικούς κανονισμούς (π.χ. πληροφορίες για τον συμβατικό εταίρο). Προκειμένου να συνάψουμε μια σύμβαση, μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο για ένα υποκείμενο των δεδομένων να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα που πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούμε. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας συνάπτει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων θα σήμαινε ότι η σύμβαση δεν θα μπορούσε να συναφθεί με τον ενδιαφερόμενο. Προτού ο ενδιαφερόμενος παράσχει προσωπικά δεδομένα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλος μας εξηγεί στον ενδιαφερόμενο κατά περίπτωση εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται βάσει νόμου ή σύμβασης ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και τι συνέπειες θα είχε η αδυναμία παροχής των προσωπικών δεδομένων.

33. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε από τη δημιουργία δηλώσεων προστασίας δεδομένων της DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, η οποία ως Υπεύθυνος εξωτερικής προστασίας δεδομένων Swabia δραστηριοποιείται σε συνεργασία με την Δικηγόροι προστασίας δεδομένων στο δικηγορικό γραφείο WILDE BEUGER SOLMECKE | Δικηγόροι δημιουργήθηκε.

34. Επικοινωνία μαζί μας

Κατά την επικοινωνία μαζί μας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας, του email, του τηλεφώνου ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχείο β. (στο πλαίσιο συμβατικών / προσυμβατικών σχέσεων), Άρθρο 6 Παράγραφος 1 εδάφιο στ. (άλλα ερωτήματα) Ο GDPR που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία αποθηκεύεται.

Διαγράφουμε τα ερωτήματα εάν δεν απαιτούνται πλέον. Επανεξετάζουμε την απαίτηση κάθε δύο χρόνια. Ισχύουν επίσης οι νόμιμες υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.

35. Φιλοξενία και αποστολή e-mail

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε χρησιμεύουν για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική ικανότητα, χώρο αποθήκευσης και υπηρεσίες βάσης δεδομένων, αποστολή email, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης που χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς της λειτουργίας αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας μας επεξεργαζόμαστε δεδομένα αποθέματος, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα χρήσης, δεδομένα μετα-και επικοινωνίας από πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη και επισκέπτες σε αυτήν την ηλεκτρονική προσφορά με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για μια αποτελεσματική και ασφαλή παροχή αυτή η διαδικτυακή προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 6 Παρ. 1 lit.f GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 28 GDPR (σύναψη σύμβασης επεξεργασίας παραγγελιών).

36. Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής

Εμείς, ή ο πάροχος φιλοξενίας μας, συλλέγουμε δεδομένα για κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή) με βάση τα έννομα συμφέροντά μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο. Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν το όνομα του ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση, το αρχείο, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση επιτυχούς πρόσβασης, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκέφτηκε προηγουμένως), τη διεύθυνση IP και τον αιτούντα πάροχο.

Για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διερεύνηση πράξεων κατάχρησης ή απάτης), οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για μέγιστο διάστημα 7 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Δεδομένα, των οποίων η περαιτέρω αποθήκευση είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς, αποκλείονται από τη διαγραφή έως ότου αποσαφηνιστεί οριστικά το αντίστοιχο περιστατικό.

37. Διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε διαδικτυακή παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους πελάτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα χρήστη μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για τον χρήστη, διότι θα μπορούσε να δυσχεράνει, για παράδειγμα, την επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών. Όσον αφορά τους παρόχους των ΗΠΑ που είναι πιστοποιημένοι βάσει της Ασπίδας Απορρήτου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Επιπλέον, τα δεδομένα των χρηστών συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία για έρευνα αγοράς και διαφημιστικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, τα προφίλ χρήσης μπορούν να δημιουργηθούν από τη συμπεριφορά των χρηστών και τα ενδιαφέροντα του χρήστη που προκύπτουν από αυτό. Τα προφίλ χρήσης μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση διαφημίσεων εντός και εκτός των πλατφορμών που πιθανώς ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για τους σκοπούς αυτούς, συνήθως αποθηκεύονται cookies στους υπολογιστές των χρηστών, στους οποίους αποθηκεύονται η συμπεριφορά χρήσης και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν στα προφίλ χρήσης ανεξάρτητα από τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες (ειδικά εάν οι χρήστες είναι μέλη των αντίστοιχων πλατφορμών και είναι συνδεδεμένοι σε αυτές).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για αποτελεσματική ενημέρωση των χρηστών και επικοινωνία με τους χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 6 Abs. 1 lit.f. GDPR. Εάν ζητηθεί από τους χρήστες η συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία δεδομένων από τους αντίστοιχους παρόχους (δηλαδή δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους, π.χ. επιλέγοντας ένα πλαίσιο ελέγχου ή επιβεβαιώνοντας ένα κουμπί), η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α. , Άρθρο 7 GDPR.

Για λεπτομερή περιγραφή της αντίστοιχης επεξεργασίας και της δυνατότητας αντίρρησης (opt-out), αναφερόμαστε στις πληροφορίες που παρέχονται από τους παρόχους που αναφέρονται παρακάτω.

Επίσης, στην περίπτωση των αιτημάτων για πληροφορίες και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων των χρηστών, επισημαίνουμε ότι αυτά μπορούν να διεκδικηθούν αποτελεσματικότερα με τους παρόχους. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να παρέχουν πληροφορίες απευθείας. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland) - Πολιτική απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy/, Εξαίρεση: https://www.facebook.com/settings?tab=ads και http://www.youronlinechoices.com, Ασπίδα απορρήτου: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) - Πολιτική απορρήτου:https://policies.google.com/privacy, Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated, Ασπίδα απορρήτου: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Πολιτική απορρήτου / Εξαίρεση: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/de/privacy, Εξαίρεση: https://twitter.com/personalization, Ασπίδα απορρήτου: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Πολιτική απορρήτου / Εξαίρεση: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) - Πολιτική απορρήτου https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Εξαίρεση: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Ασπίδα απορρήτου:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Αμβούργο, Γερμανία) - Πολιτική Απορρήτου / Εξαίρεση: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

38. Ενοποίηση υπηρεσιών και περιεχομένου από τρίτους

Χρησιμοποιούμε προσφορές περιεχομένου ή υπηρεσιών από τρίτους παρόχους στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο. Ενσωμάτωση υπηρεσίες όπως βίντεο ή γραμματοσειρές (εφεξής ομοιόμορφα «περιεχόμενο»).

Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου αντιλαμβάνονται τη διεύθυνση IP των χρηστών, αφού δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής τους χωρίς τη διεύθυνση IP. Επομένως, απαιτείται η διεύθυνση IP για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν μόνο τη διεύθυνση IP για την παράδοση του περιεχομένου. Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ετικέτες pixel (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Οι "ετικέτες pixel" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε cookies στη συσκευή του χρήστη και περιέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, παραπομπές ιστοσελίδων, χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της online προσφοράς μας, καθώς και σύνδεση σε τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

YouTube

Ενσωματώσαμε τα βίντεο από την πλατφόρμα "YouTube" που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Προστασία δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Ενσωματώνουμε τη λειτουργία για τον εντοπισμό ρομπότ, για παράδειγμα κατά την εισαγωγή διαδικτυακών φορμών ("ReCaptcha") από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Προστασία δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated.

Χρήση προσθηκών κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλ. ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο που λειτουργεί από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ιρλανδία ("Facebook").
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτήν την online προσφορά στο Facebook. Μπορείτε να δείτε τη λίστα και την εμφάνιση των πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook εδώ:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Το Facebook είναι πιστοποιημένο βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου προσφέρει εγγύηση ότι θα συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Όταν ένας χρήστης καλεί μια λειτουργία αυτής της διαδικτυακής προσφοράς που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του δημιουργεί απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του plug-in μεταδίδεται απευθείας από το Facebook στη συσκευή του χρήστη, η οποία το ενσωματώνει στην online προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών από τα επεξεργασμένα δεδομένα. Επομένως, δεν έχουμε καμία επιρροή στον όγκο των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτής της προσθήκης και επομένως ενημερώνει τους χρήστες σύμφωνα με το επίπεδο γνώσεών μας.

Με την ενσωμάτωση των πρόσθετων, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι ένας χρήστης έχει καλέσει την αντίστοιχη σελίδα της διαδικτυακής προσφοράς. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη στον λογαριασμό του στο Facebook. Όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα πρόσθετα, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί Like ή κάνοντας ένα σχόλιο, οι σχετικές πληροφορίες αποστέλλονται απευθείας από τη συσκευή σας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να μάθει τη διεύθυνση IP του και να την αποθηκεύσει. Σύμφωνα με το Facebook, μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται στη Γερμανία.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου των χρηστών βρίσκονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν θέλει το Facebook να συλλέγει δεδομένα για αυτόν μέσω αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και να τα συνδέσει με τα δεδομένα μέλους του που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook πριν χρησιμοποιήσει την online προσφορά μας και να διαγράψει τα cookies του. Περαιτέρω ρυθμίσεις και αντιφάσεις στη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις προφίλ Facebook:https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑhttp://www.aboutads.info/choices/ ή την πλευρά της ΕΕhttp://www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές ή φορητές συσκευές.

Κελάδημα

Οι λειτουργίες και τα περιεχόμενα της υπηρεσίας Twitter, που προσφέρεται από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, μπορούν να ενσωματωθούν στην online προσφορά μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτήν την ηλεκτρονική προσφορά στο Twitter.
Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Twitter, το Twitter μπορεί να εκχωρήσει το παραπάνω περιεχόμενο και λειτουργίες στα προφίλ των χρηστών εκεί. Το Twitter είναι πιστοποιημένο βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση ότι θα συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Προστασία δεδομένων: https://twitter.com/de/privacy, Εξαίρεση: https://twitter.com/personalization.

Google+

Οι λειτουργίες και τα περιεχόμενα της πλατφόρμας Google+, που προσφέρονται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), μπορούν να ενσωματωθούν στην online προσφορά μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτήν την online προσφορά στο Google. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Google+, η Google μπορεί να εκχωρήσει το παραπάνω περιεχόμενο και τις λειτουργίες στα προφίλ των χρηστών εκεί.

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση ότι θα συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις επιλογές ρύθμισης και αντιρρήσεων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Δημιουργήθηκε με το Datenschutz-Generator.de από τον RA Dr. Τόμας Σβένκε


Αποδέχομαι

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα υποθέσουμε ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτόν. Εδώ μπορείτε να μάθετε τα πάντα για την προστασία δεδομένων