Vyloučení odpovědnosti:Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecným právem v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o takovém porušení zákona dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona v době, kdy byly propojeny. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů o porušení zákona nerozumné. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webu podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh využití mimo limity autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou jako takové označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ochrana dat

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro správu LikesKaufen.eu obzvláště vysokou prioritu. Obecně je možné používat stránky LikesKaufen.eu bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, je vždy prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně údajů specifických pro danou zemi platnými pro společnost LikesKaufen. eu Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

LikesKaufen.eu jako správce zavedl řadu technických a organizačních opatření, aby zajistil co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně dat LikesKaufen.eu je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení, když bylo přijato Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme následující výrazy:

 • a) osobní údaje

  Osobními údaji jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jedna či více zvláštních vlastností vyjadřujících fyzické, fyziologické, lze identifikovat genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) subjekt údajů

  Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.

 • c) zpracování

  Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakékoli takové série procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, použití, zpřístupnění prostřednictvím přenos, šíření nebo jakákoli jiná forma poskytování, porovnávání nebo spojování, omezování, vymazávání nebo ničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich budoucího zpracování.

 • e) Profilování

  Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních údajů za účelem analýzy nebo předvídání preferencí, zájmů , spolehlivost, chování, pobyt nebo přemístění této fyzické osoby.

 • f) pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, při kterém již nelze osobní údaje přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Řadič nebo řadič

  Odpovědnou osobou nebo osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, lze odpovědnou osobu nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovit v souladu s právem Unie nebo právem členských států.

 • h) Zpracovatelé

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

 • i) Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Za příjemce se však nepovažují orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států.

 • j) třetí strana

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než dotčená osoba, odpovědná osoba, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele. .

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakýkoli dobrovolný, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby pro konkrétní případ ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího opatření, kterým dotčená osoba uvede, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Líbí se mi Kaufen.eu

Maxstrasse 2

76879 Ottersheim

Německo

Tel.: 03212-2510212

E-mail: info@likeskaufen.eu

Web: https://likeskaufen.eu/cs/

3. Soubory cookie

Webové stránky LikesKaufen.eu používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie používá řada webových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí cookies může LikesKaufen.eu poskytovat uživatelům tohoto webu uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod používá cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotčená osoba deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. Sběr obecných údajů a informací

Webové stránky LikesKaufen.eu shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když na web vstoupí subjekt údajů nebo automatizovaný systém. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých se přistupující systém dostává na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které je možné ovládat prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje LikesKaufen.eu o dotčené osobě žádné závěry. Tyto informace jsou spíše nutné pro (1) správné doručování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie. našich webových stránek a ( 4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou proto ze strany LikesKaufen.eu statisticky a dále vyhodnocovány s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje v souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našem webu

Subjekt údajů má možnost registrace na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Jaké osobní údaje jsou předány osobě odpovědné za zpracování, vyplývá z příslušné vstupní masky, která se používá pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro vnitřní potřebu osoby odpovědné za zpracování a pro vlastní účely. Osoba odpovědná za zpracování může zajistit předání údajů jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, který osobní údaje rovněž používá výhradně pro vnitřní potřebu přičitatelné osobě odpovědné za zpracování.

Registrací na webové stránce osoby odpovědné za zpracování se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotčené osobě, datum a čas registrace. Tyto údaje jsou ukládány na pozadí, že jedině tak lze zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování trestných činů. V tomto ohledu je uložení těchto údajů nezbytné pro ochranu osoby odpovědné za zpracování. Tyto údaje nejsou obecně předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předávat nebo pokud nejsou použity k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů umožňuje správci nabízet subjektu údajů obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabízet pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoliv změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z databáze osoby odpovědné za zpracování.

Osoba odpovědná za zpracování poskytne každé dotčené osobě na požádání informace o tom, jaké osobní údaje jsou o dotčené osobě uchovávány. Dále osoba odpovědná za zpracování na žádost nebo radu dotčené osoby opraví nebo vymaže osobní údaje, pokud neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání. Jako kontaktní osoby jsou v této souvislosti subjektu údajů k dispozici všichni zaměstnanci osoby odpovědné za zpracování.

6. Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Na webu LikesKaufen.eu mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru naší společnosti. Které osobní údaje jsou při objednání newsletteru předány osobě odpovědné za zpracování, vyplývá ze vstupní masky použité k tomuto účelu.

LikesKaufen.eu informuje své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech prostřednictvím newsletteru o nabídkách společnosti. Zpravodaj naší společnosti může dotčená osoba obecně přijímat pouze v případě, že (1) dotyčná osoba má platnou e-mailovou adresu a (2) dotyčná osoba se zaregistruje k odběru newsletteru. Z právních důvodů bude na poprvé zadanou e-mailovou adresu osobou, které se týká zasílání newsletteru, zaslán potvrzovací e-mail pomocí postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda vlastník e-mailové adresy jako dotčená osoba povolil příjem newsletteru.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) počítačového systému, který dotyčná osoba používá při registraci, a také datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné později vysledovat (možné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a proto slouží jako právní záruka pro osobu odpovědnou za zpracování.

Osobní údaje shromážděné při registraci k odběru newsletteru budou použity pouze k zasílání našeho newsletteru. Dále by mohli být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nutné pro provoz služby newsletteru nebo příslušnou registraci, jako tomu může být v případě změn nabídky newsletteru nebo změn technických podmínek. . Osobní údaje shromážděné v rámci služby newsletteru nebudou předány třetím stranám. Subjekt údajů může odběr našeho newsletteru kdykoli zrušit. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který nám subjekt údajů udělil pro zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. V každém newsletteru je odpovídající odkaz za účelem odvolání souhlasu. Dále je zde možnost odhlásit se ze zasílání newsletteru přímo na stránkách osoby odpovědné za zpracování nebo o tom osobu odpovědnou za zpracování informovat jiným způsobem.

7. Sledování newsletteru

Newsletter LikesKaufen.eu obsahuje takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do e-mailů zasílaných ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat soubory protokolu a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje provádět statistické vyhodnocení úspěšnosti či neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě zabudovaného sledovacího pixelu dokáže LikesKaufen.eu rozpoznat, zda a kdy byl e-mail otevřen subjektem údajů a které odkazy v e-mailu subjekt údajů vyvolal.

Takové osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v newsletterech jsou ukládány a vyhodnocovány osobou odpovědnou za zpracování za účelem optimalizace zasílání newsletteru a lepšího přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům dotčené osoby. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Dotčené osoby jsou oprávněny kdykoli odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu poskytnuté prostřednictvím postupu double opt-in. Po odvolání budou tyto osobní údaje vymazány osobou odpovědnou za zpracování. LikesKaufen.eu automaticky interpretuje odstoupení od odběru newsletteru jako odvolání.

8. Možnosti kontaktu přes webové stránky

Na stránkách LikesKaufen.eu jsou z důvodu právní úpravy uvedeny informace umožňující rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, což zahrnuje i obecnou adresu pro tzv. elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů osobě odpovědné za zpracování jsou uchovávány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

9. Funkce komentáře v blogu na webu

LikesKaufen.eu nabízí uživatelům možnost zanechat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu umístěném na webových stránkách správce. Blog je portál, obvykle veřejně přístupný, na webové stránce, na kterém může jeden nebo více lidí, nazývaných blogeři nebo weboví blogeři, přidávat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. Příspěvky na blogu mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud dotčená osoba zanechá komentář na blogu zveřejněném na těchto webových stránkách, ukládají a zveřejňují se kromě komentářů zanechaných dotčenou osobou také informace o čase vložení komentáře a uživatelské jméno (pseudonym), které si dotčená osoba zvolila. Kromě toho je také protokolována IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotyčné osoby. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a pro případ, že by dotčená osoba porušovala práva třetích osob zasláním komentáře nebo vložila nelegální obsah. Uchování těchto osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu osoby odpovědné za zpracování, aby se mohla v případě porušení zákona zprostit odpovědnosti. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud takový přenos nevyžaduje zákon nebo neslouží k právní obraně osoby odpovědné za zpracování.

10. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to stanoví evropské směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo nařízeních, které osoba odpovědná za zpracování podléhá, byla poskytnuta.

Pokud přestane platit účel uchovávání nebo uplyne doba uchování předepsaná evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

11. Práva subjektu údajů
 • a) Právo na potvrzení

  Každá dotčená osoba má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat od osoby odpovědné za zpracování potvrzení, zda jsou zpracovávány její osobní údaje. Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • b) Právo na informace

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli zdarma získat informace o osobních údajích o ní uložených a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování
  • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány
  • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny nebo jsou stále zpřístupňovány, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
  • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů
  • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů

  Dále má subjekt údajů právo na informace, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem.

  Pokud chce dotčená osoba uplatnit toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba neprodleně vymazala osobní údaje, které se jí týkají, pokud platí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné :

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na jehož základě bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracování a.
  • Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
  • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a chce dotčená osoba nechat vymazat osobní údaje uložené na LikesKaufen.eu, může se kdykoli obrátit na pracovníka osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec LikesKaufen.eu zajistí okamžité vyhovění žádosti o výmaz.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností LikesKaufen.eu a naše společnost jako odpovědná osoba je povinna osobní údaje vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, společnost LikesKaufen.eu přijme vhodná opatření s ohledem na dostupné technologie a náklady na realizaci, a to i technického charakteru, za účelem informování ostatních zpracovatelů údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto dalších zpracovatelů údajů požadované osobní údaje, pokud zpracování není nezbytné. Zaměstnanec LikesKaufen.eu zařídí potřebné v jednotlivých případech.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Správnost osobních údajů subjekt údajů popírá po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů.
  • Zpracování je protiprávní, dotčená osoba odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení použití osobních údajů.
  • Odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
  • Dotyčná osoba vznesla námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a dotčená osoba by chtěla požádat o omezení osobních údajů uložených na LikesKaufen.eu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec LikesKaufen.eu zařídí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení získat osobní údaje, které se jí týkají a které dotčená osoba poskytla odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formát. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo na smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písm. ve veřejném zájmu nebo probíhá při výkonu veřejné moci, která byla odpovědné osobě přidělena.

  Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo od jedné odpovědné osoby druhé, pokud je to technicky proveditelné a pokud je to možné nedotýkají se práv a svobod jiných osob.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může dotčená osoba kdykoli obrátit na zaměstnance LikesKaufen.eu.

 • g) Právo vznést námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DS- GVO se koná, vznést námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  LikesKaufen.eu již nebude osobní údaje v případě námitky zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k tvrzení, výkonu nebo obraně. právních nároků.

  Pokud LikesKaufen.eu zpracovává osobní údaje za účelem provozování direct mailu, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou poštou. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování LikesKaufen.eu pro účely přímého marketingu, LikesKaufen.eu již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Subjekt údajů má dále právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno LikesKaufen.eu pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 DS -GVO vznést námitku, pokud takové zpracování není nezbytné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu.

  Pro uplatnění práva vznést námitku se může dotčená osoba obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance LikesKaufen.eu nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů může také v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, ve kterých jsou použity technické specifikace.

 • h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které pro ni má právní účinky nebo se jí obdobně významně dotýká, pokud že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě práva Unie nebo členského státu, kterému odpovědná osoba podléhá, a tato zákonná ustanovení přijímají vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, LikesKaufen.eu přijme vhodná opatření k zajištění práva a svobody, jakož i chránit oprávněné zájmy subjektu údajů, včetně alespoň práva na zásah osoby ze strany odpovědné osoby, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

  Pokud chce dotčená osoba uplatnit svá práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

  Pokud chce dotčená osoba uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

12. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání affilinetu

Osoba odpovědná za zpracování má na této webové stránce integrované součásti affilinetové společnosti. Affilinet je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing.

Affiliate marketing je internetem podporovaná forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, tzv. obchodníkům nebo inzerentům, zveřejňovat reklamu, která je obvykle placena prostřednictvím provizí za proklik nebo prodej, na webové stránky třetích stran, tj. mají být zobrazeni partneři, kteří jsou také přidruženými společnostmi nebo vydavateli. Obchodník poskytuje prostřednictvím affiliate sítě reklamní nosič, tedy reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, který je následně affiliate partnerem integrován na vlastní webovou stránku nebo prostřednictvím jiných kanálů, jako je reklama na klíčová slova nebo e-mail - Marketing, inzerované.

Affilinet provozuje affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mnichov, Německo.

Affilinet umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Sledovací cookie Affilinet neukládá žádné osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo affiliate partnera, tedy partnera, který zprostředkovává potenciálního zákazníka, dále číslo objednávky návštěvníka webu a odkliknutý reklamní materiál. Účelem uložení těchto údajů je zpracování provizních plateb mezi obchodníkem a affiliate společností, které jsou zpracovávány prostřednictvím affiliate sítě, tedy Affilinetu.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Affilinet v nastavení cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubory cookie již nastavené společností Affilinet kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Aktuální předpisy společnosti Affilinet na ochranu údajů naleznete na https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

13. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Facebooku

Osoba odpovědná za zpracování má na této webové stránce integrované komponenty z Facebooku. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo sociálního setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemně komunikovat a komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována komponenta Facebooku (Facebook plug-in), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dané osoby dotčená komponenta je automaticky aktivována příslušnou komponentou Facebooku. Způsobí stažení reprezentace příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Kompletní přehled všech zásuvných modulů Facebooku najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Facebooku, Facebook při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našem webu rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví. webová stránka. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazeny k příslušnému facebookovému účtu dotyčné osoby ze strany Facebooku. Pokud dotčená osoba aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud dotčená osoba učiní komentář, přiřadí Facebook tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Facebook dotčené osoby a tyto osobní údaje uloží.

Facebook vždy prostřednictvím komponenty Facebook obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba současně s přístupem na naše webové stránky přihlášena na Facebooku; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Facebooku či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány Facebooku, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů ze strany Facebooku poskytuje datový pokyn zveřejněný Facebookem, který je dostupný na https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí dotyčné osoby. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

14. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání funkcí partnerského programu Amazon

Jako účastník partnerského programu Amazon má kontrolor na této webové stránce integrované komponenty Amazon. Komponenty Amazon byly navrženy společností Amazon s cílem poskytovat zákazníkům reklamy na různých webových stránkách skupiny Amazon, zejména na Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr , Amazon.it a Amazon.es. Makléři BuyVIP.com za platbu provize. Osoba odpovědná za zpracování může generovat příjmy z reklamy pomocí komponent Amazonu.

Provozovatelem těchto součástí Amazonu je Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Lucembursko.

Amazon umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována součást Amazon, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky vyzván příslušnou komponentu Amazonu k přenosu dat do K přenosu účely online reklamy a účtování provizí Amazonu. V rámci tohoto technického procesu Amazon získává znalosti o osobních údajích, které Amazon používá ke sledování původu objednávek přijatých Amazonem a následně k umožnění účtování provizí. Amazon mimo jiné dokáže pochopit, že dotyčná osoba klikla na partnerský odkaz na našem webu.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž zabránilo Amazonu v nastavení cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubory cookie již nastavené společností Amazon kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Další informace a platná ustanovení o ochraně dat společnosti Amazon naleznete na https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

15. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tuto webovou stránku komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je sběr, sběr a vyhodnocování dat o chování návštěvníků internetových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o webových stránkách, ze kterých dotčená osoba na webové stránky přišla (tzv. referrer), které podstránky webu byly navštíveny nebo jak často a po jakou dobu byla podstránka bylo zhlédnuto. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpovědná za zpracování používá dodatek „_gat._anonymizeIp“ pro analýzu webu prostřednictvím Google Analytics. Tímto dodatkem je IP adresa internetového připojení dotyčné osoby zkrácena a anonymizována společností Google, pokud jsou naše internetové stránky navštěvovány z členského státu Evropské unie nebo od jiného signatáře Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na naše webové stránky. Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online reportů pro nás, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována součást Google Analytics, automaticky se spustí internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby příslušnou komponentu Google Analytics Pro přenos dat společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalost osobních údajů, jako je IP adresa dotčené osoby, které Google využívá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění účtování provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a frekvence návštěv naší webové stránky dotčenou osobou. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takovéto nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž znemožnilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics týkajících se používání této webové stránky a zpracování těchto údajů společností Google a zabránit tomu. K tomu si musí dotyčná osoba stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do Google Analytics nelze přenášet žádná data ani informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče je považována za námitku společnosti Google. Pokud je systém informačních technologií dotyčné osoby později smazán, naformátován nebo přeinstalován, musí dotyčná osoba znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivovala Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotčenou osobou nebo jinou osobou, která spadá do její sféry vlivu, existuje možnost znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče.

Další informace a platná nařízení o ochraně údajů od společnosti Google naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics je podrobněji vysvětlena pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google+

Osoba odpovědná za zpracování integrovala tlačítko Google+ jako součást na tuto webovou stránku. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo pro sociální setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrováno tlačítko Google+, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky vyzván příslušným Tlačítko Google+ pro zobrazení odpovídajícího tlačítka Stáhnout Google+ z Googlu. V rámci tohoto technického procesu se Google dozví, jakou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví. Podrobnější informace o Google+ jsou k dispozici na https://developers.google.com//.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Google+, Google rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našem webu. webová stránka. Tyto informace shromažďuje tlačítko Google+ a přiřazuje je Google k příslušnému účtu Google+ dotyčné osoby.

Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našich webových stránkách a učiní tak doporučení Google+ 1, přiřadí Google tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ dotyčné osoby a uloží tyto osobní údaje. Google ukládá doporučení Google +1 dotyčné osoby a zpřístupňuje je veřejnosti v souladu s podmínkami, které dotyčná osoba v tomto ohledu přijala. Doporučení Google +1 učiněné dotčenou osobou na tomto webu bude následně použito spolu s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google +1, který dotyčná osoba používá, a fotografie v něm uložená v jiných službách Google, jsou například ukládány a zpracovávány výsledky vyhledávače vyhledávače Google, účet Google dotyčné osoby nebo jiná místa, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamami. Kromě toho je Google schopen propojit návštěvu této webové stránky s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Google také zaznamenává tyto osobní údaje za účelem zlepšení nebo optimalizace různých služeb Google.

Prostřednictvím tlačítka Google+ obdrží Google vždy informaci o tom, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba současně s přístupem na naše webové stránky přihlášena na Google+; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ či nikoli.

Pokud si dotyčná osoba nepřeje, aby byly osobní údaje předány společnosti Google, může takovému přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu Google+.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další informace od společnosti Google o tlačítku Google +1 naleznete na adrese https://developers.google.com/ / web / buttons-policy.

17. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Instagramu

Správce má integrované součásti služby Instagram na této webové stránce. Instagram je služba, která se kvalifikuje jako audiovizuální platforma a umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také šířit tato data v jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována instagramová komponenta (tlačítko Insta), se internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby automaticky zobrazí nahrazení příslušnou komponentou Instagramu způsobí stažení reprezentace odpovídající komponenty z Instagramu. V rámci tohoto technického procesu dostává Instagram informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Instagramu, Instagram rozpozná, kterou konkrétní podstránku dotyčná osoba navštíví při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu jejího pobytu na našem webu. Tyto informace shromažďuje komponenta Instagram a jsou přiřazeny k příslušnému účtu Instagram dotyčné osoby. Pokud dotčená osoba klikne na jedno z tlačítek Instagramu integrované na našich webových stránkách, přenesené údaje a informace jsou přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Instagram dotčené osoby a ukládány a zpracovávány společností Instagram.

Instagram vždy prostřednictvím komponenty Instagram obdrží informace o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba přihlášena k Instagramu současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Instagram nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány Instagramu, může přenosu zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásí ze svého účtu na Instagramu.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů Instagramu naleznete na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Myspace

Osoba odpovědná za zpracování má na této webové stránce integrované komponenty od společnosti Myspace LLC. Myspace je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo pro sociální setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Myspace umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné zakládat bezplatné uživatelské profily, které obsahují fotografie a videa, blogy nebo skupiny.

Myspace provozuje Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., # 349, Los Angeles, Kalifornie 90048, USA.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována součást Myspace (zásuvný modul Myspace), se internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby se automaticky přepne na příslušnou Myspace -Component způsobí stažení reprezentace odpovídající Myspace komponenty z Myspace. Více informací o Myspace je k dispozici na https://myspace.com. V rámci tohoto technického procesu získává Myspace informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Myspace, pokaždé, když dotčená osoba navštíví naše webové stránky a po celou dobu jejího pobytu na našich webových stránkách, Myspace rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Myspace a přiřazeny k příslušnému účtu Myspace osoby, které se Myspace týká. Pokud dotyčná osoba klikne na tlačítko Myspace integrované na naší webové stránce, Myspace přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Myspace dotyčné osoby a uloží tyto osobní údaje.

Myspace vždy prostřednictvím komponenty Myspace obdrží informaci o tom, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Myspace současně s přístupem na naše webové stránky; toto probíhá bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Myspace či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány Myspace, může přenosu zabránit odhlášením se ze svého Myspace účtu před vyvoláním naší webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Myspace, které jsou dostupné na adrese https://myspace.com/pages/privacy, poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností Myspace.

19. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Pinterestu

Osoba odpovědná za zpracování má na této webové stránce integrované komponenty od Pinterest Inc. Pinterest je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo pro sociální setkávání provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Pinterest umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné publikovat kolekce obrázků a jednotlivé obrázky i popisy na virtuálních nástěnkách (tzv. připnutí), které pak mohou sdílet (tzv. přepinování) nebo je komentovat další uživatelů.

Provozní společností Pinterestu je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována komponenta Pinterest (Pinterest plug-in), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dané osoby se automaticky přenese do příslušné komponenty Pinterest – způsobí, že se z Pinterestu stáhne reprezentace příslušné komponenty Pinterest. Více informací o Pinterestu je k dispozici na https://pinterest.com/. V rámci tohoto technického procesu získává Pinterest informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Pinterest, Pinterest při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách pozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje. Tyto informace shromažďuje součást Pinterest a jsou přiřazeny k příslušnému účtu Pinterest dotyčné osoby. Pokud dotyčná osoba aktivuje tlačítko Pinterest integrované na našich webových stránkách, Pinterest přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Pinterest dotčené osoby a tyto osobní údaje uloží.

Pinterest vždy prostřednictvím komponenty Pinterest obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba přihlášena na Pinterest současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Pinterest či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány Pinterestu, může přenosu zabránit odhlášením se ze svého účtu Pinterest před vyvoláním naší webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné Pinterestem, které jsou dostupné na https://about.pinterest.com/privacy-policy, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů Pinterestem.

20. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Twitteru

Ovladač má na této webové stránce integrované komponenty z Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé publikovat a distribuovat takzvané tweety, tedy krátké zprávy, které jsou omezeny na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou dostupné všem, včetně lidí, kteří nejsou přihlášeni na Twitteru. Tweety se také zobrazují tzv. sledujícím příslušného uživatele. Následovníci jsou další uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter také umožňuje oslovit široké publikum pomocí hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Twitter provozuje společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována součást Twitteru (tlačítko Twitter), se automaticky spustí internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby aktivovaný příslušnou komponentou Twitter způsobí stažení reprezentace příslušné komponenty Twitter z Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitteru jsou k dispozici na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu dostává Twitter informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví. Účelem integrace součásti Twitter je umožnit našim uživatelům redistribuovat obsah této webové stránky, učinit tuto webovou stránku známou v digitálním světě a zvýšit počet našich návštěvníků.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našem webu. webová stránka. Tyto informace shromažďuje komponent Twitter a jsou přiřazeny k příslušnému účtu Twitter dotčené osoby službou Twitter. Pokud dotyčná osoba klikne na jedno z tlačítek Twitteru integrovaných na naší webové stránce, data a informace, které jsou s ní přeneseny, jsou přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitter dotčené osoby a ukládány a zpracovávány společností Twitter.

Twitter vždy obdrží prostřednictvím součásti Twitter informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba přihlášena k Twitteru současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponent Twitter či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány Twitteru, může přenosu zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásí ze svého Twitter účtu.

Platná ustanovení o ochraně údajů Twitteru naleznete na https://twitter.com/privacy?lang=de.

21. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání YouTube

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tuto webovou stránku komponenty z YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videa bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňování všech typů videí, a proto jsou přes internetový portál přístupné kompletní filmové a televizní pořady, ale také hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

YouTube provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), se internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby automaticky nahrazena příslušnou komponentou YouTube vás vyzve ke stažení reprezentace příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje, a to vyvoláním podstránky, která obsahuje video YouTube. Tyto informace shromažďuje YouTube a Google a jsou přiřazeny k příslušnému účtu YouTube dotyčné osoby.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba přihlášena na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na video YouTube či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány na YouTube a Google, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Předpisy o ochraně údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů ze strany YouTube a Google.

22. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Awin

Ovladač má na tomto webu integrované komponenty od Awin. Awin je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetem podporovaná forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, tzv. obchodníkům nebo inzerentům, zveřejňovat reklamu, která je obvykle placena prostřednictvím provizí za proklik nebo prodej, na webové stránky třetích stran, tj. mají být zobrazeni partneři, kteří jsou také přidruženými společnostmi nebo vydavateli. Obchodník poskytuje prostřednictvím affiliate sítě reklamní nosič, tedy reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, který je následně affiliate partnerem integrován na vlastní webovou stránku nebo prostřednictvím jiných kanálů, jako je reklama na klíčová slova nebo e-mail. být inzerován.

Awin provozuje Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlín, Německo.

Awin umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Sledovací cookie společnosti Awin neukládá žádné osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo affiliate partnera, tedy partnera, který zprostředkovává potenciálního zákazníka, dále číslo objednávky návštěvníka webu a odkliknutý reklamní materiál. Účelem uložení těchto údajů je zpracování provizních plateb mezi obchodníkem a přidruženou společností, které jsou zpracovávány prostřednictvím přidružené sítě, tedy Awin.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tak trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takovéto nastavení v použitém internetovém prohlížeči by také bránilo Awinu v nastavení cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Navíc soubory cookie již nastavené společností Awin lze kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Aktuální předpisy společnosti Awin na ochranu dat naleznete na http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

23. Ustanovení o ochraně údajů o používání a používání Belboon

Na této webové stránce má ovladač integrované součásti Belboon. Belboon je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetem podporovaná forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, tzv. obchodníkům nebo inzerentům, zveřejňovat reklamu, která je obvykle placena prostřednictvím provizí za proklik nebo prodej, na webové stránky třetích stran, tj. mají být zobrazeni partneři, kteří jsou také přidruženými společnostmi nebo vydavateli. Obchodník poskytuje prostřednictvím affiliate sítě reklamní nosič, tedy reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, který je následně affiliate partnerem integrován na vlastní webovou stránku nebo prostřednictvím jiných kanálů, jako je reklama na klíčová slova nebo e-mail. být inzerován.

Provozovatelem společnosti Adcell je belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlín.

Belboon umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Sledovací cookie Belboon neukládá žádné osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo affiliate partnera, tedy partnera, který zprostředkovává potenciálního zákazníka, dále číslo objednávky návštěvníka webu a odkliknutý reklamní materiál. Účelem uložení těchto údajů je zpracování provizních plateb mezi obchodníkem a přidruženou společností, které jsou zpracovávány prostřednictvím přidružené sítě, tedy Belboon.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takovéto nastavení použitého internetového prohlížeče by společnosti Belboon rovněž bránilo v nastavení cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubory cookie již nastavené společností Belboon kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Aktuální ustanovení společnosti Belboon o ochraně údajů lze nalézt na adrese https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

24. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání TradeTracker

Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponenty z TradeTracker na tento web. TradeTracker je affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, tzv. Obchodníci nebo inzerenti umožňují zobrazování reklam, které jsou většinou placeny prostřednictvím provizí za kliknutí nebo prodeje, na webových stránkách třetích stran, tedy u prodejních partnerů, kteří se také nazývají přidružené společnosti nebo vydavatelé. Obchodník poskytuje prostřednictvím affiliate sítě reklamní nosič, tedy reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, který je následně affiliate partnerem integrován na vlastní webovou stránku nebo prostřednictvím jiných kanálů, jako je reklama na klíčová slova nebo e-mail - Marketing, inzerované.

TradeTracker provozuje TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Německo.

TradeTracker umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Sledovací cookie TradeTracker neukládá žádné osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo affiliate partnera, tedy partnera, který zprostředkovává potenciálního zákazníka, dále číslo objednávky návštěvníka webu a odkliknutý reklamní materiál. Účelem ukládání těchto údajů je zpracování provizních plateb mezi obchodníkem a přidruženou společností, které jsou zpracovávány prostřednictvím přidružené sítě, tedy TradeTracker.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tak trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž znemožnilo TradeTracker nastavit cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubory cookie již nastavené aplikací TradeTracker kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Aktuální předpisy o ochraně údajů TradeTracker naleznete na https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

25. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Tradedoubler

Na této webové stránce má ovladač integrované komponenty od Tradedoubler. Tradedoubler je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetem podporovaná forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, tzv. obchodníkům nebo inzerentům, zveřejňovat reklamu, která je obvykle placena prostřednictvím provizí za proklik nebo prodej, na webové stránky třetích stran, tj. mají být zobrazeni partneři, kteří jsou také přidruženými společnostmi nebo vydavateli. Obchodník poskytuje prostřednictvím affiliate sítě reklamní nosič, tedy reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, který je následně affiliate partnerem integrován na vlastní webovou stránku nebo prostřednictvím jiných kanálů, jako je reklama na klíčová slova nebo e-mail - Marketing, inzerované.

Tradedoubler provozuje Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 Mnichov, Německo.

Tradedoubler umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotčené osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Sledovací cookie Tradedoubler neukládá žádné osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo affiliate partnera, tedy partnera, který zprostředkovává potenciálního zákazníka, dále číslo objednávky návštěvníka webu a odkliknutý reklamní materiál. Účelem uložení těchto údajů je zpracování provizních plateb mezi obchodníkem a přidruženou společností, které jsou zpracovávány prostřednictvím přidružené sítě, tedy Tradedoubler.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by společnosti Tradedoubler rovněž bránilo v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Kromě toho lze soubory cookie již nastavené společností Tradedoubler kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Aktuální předpisy společnosti Tradedoubler na ochranu údajů naleznete na http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzpolitik/.

26. Způsob platby: Ustanovení o ochraně údajů pro Klarna jako způsob platby

Regulátor má na této webové stránce integrované komponenty Klarna. Klarna je poskytovatel online platebních služeb, který umožňuje nákup na účet nebo flexibilní platby na splátky. Klarna nabízí i další služby, jako je ochrana kupujícího nebo kontrola identity a kreditu.

Společnost Klarna je provozována společností Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

Pokud si dotyčná osoba během procesu objednávání v našem internetovém obchodě zvolí jako možnost platby buď "nákup na účet" nebo "koupě na splátky", budou údaje dotyčné osoby automaticky předány společnosti Klarna. Výběrem jedné z těchto platebních možností souhlasí dotčená osoba s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování faktury nebo nákupu na splátky nebo pro kontrolu totožnosti a bonity.

Osobní údaje předávané společnosti Klarna jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a další údaje, které jsou nezbytné pro zpracování faktury nebo nákupu na splátky. Osobní údaje související s příslušnou objednávkou jsou rovněž vyžadovány pro zpracování kupní smlouvy. Zejména může docházet k vzájemné výměně platebních informací, jako jsou bankovní spojení, číslo karty, datum expirace a CVC kód, počet položek, číslo položky, údaje o zboží a službách, ceny a daňové poplatky, informace o předchozím nákupním chování popř. další informace o finanční situaci dotčené osoby .

Předávání údajů je určeno zejména pro ověření identity, správu plateb a prevenci podvodů. Osoba odpovědná za zpracování předá osobní údaje společnosti Klarna zejména v případě, že je na předání oprávněný zájem. Osobní údaje vyměňované mezi společností Klarna a osobou odpovědnou za zpracování předává společnost Klarna úvěrovým agenturám. Účelem tohoto přenosu je ověřit vaši totožnost a bonitu.

Klarna rovněž předává osobní údaje přidruženým společnostem (Klarna Group) a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovávány jménem.

Klarna pro rozhodování o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu shromažďuje a využívá údaje a informace o předchozím platebním chování dotčené osoby a také hodnoty pravděpodobnosti pro její chování v budoucnu (tzv. scoring). Výpočet bodového hodnocení se provádí na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických postupů.

Subjekt údajů má možnost svůj souhlas s nakládáním s osobními údaji od společnosti Klarna kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

Aktuální předpisy společnosti Klarna na ochranu údajů lze nalézt na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

27. Způsob platby: ustanovení o ochraně údajů pro PayPal jako způsob platby

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tento web komponenty od společnosti PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím tzv. PayPal účtů, což jsou virtuální soukromé nebo firemní účty. PayPal také nabízí možnost zpracování virtuálních plateb pomocí kreditních karet, pokud uživatel nemá PayPal účet. PayPal účet je spravován přes emailovou adresu, proto zde není klasické číslo účtu. PayPal umožňuje iniciovat online platby třetím stranám nebo přijímat platby. PayPal také působí jako správce a nabízí služby ochrany kupujících.

Evropskou provozní společností PayPal je PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko.

Pokud dotyčná osoba během procesu objednávání zvolí jako možnost platby v našem internetovém obchodě „PayPal“, budou údaje dotyčné osoby automaticky předány společnosti PayPal. Zvolením této možnosti platby souhlasí dotčená osoba s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

Osobní údaje předávané PayPalu jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby. Osobní údaje související s příslušnou objednávkou jsou rovněž vyžadovány pro zpracování kupní smlouvy.

Účelem přenosu údajů je zpracování plateb a zabránění podvodům. Osoba odpovědná za zpracování předá osobní údaje společnosti PayPal, zejména pokud existuje oprávněný zájem na přenosu. Osobní údaje vyměňované mezi společností PayPal a osobou odpovědnou za zpracování mohou být společností PayPal předány úvěrovým agenturám. Účelem tohoto přenosu je ověřit vaši totožnost a bonitu.

PayPal může osobní údaje předat přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovávány jménem společnosti.

Dotyčná osoba má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vůči společnosti PayPal kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

Aktuální předpisy společnosti PayPal o ochraně dat naleznete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

28. Způsob platby: ustanovení o ochraně údajů pro okamžitý převod jako způsob platby

Osoba odpovědná za zpracování integrovala součásti Sofortüberweisung na tuto webovou stránku. Sofortüberweisung je platební služba, která umožňuje bezhotovostní platby za produkty a služby na internetu. Sofortüberweisung je technický proces, jehož prostřednictvím online prodejce okamžitě obdrží potvrzení o platbě. To umožňuje prodejci dodat zboží, služby nebo soubory ke stažení zákazníkovi ihned po zadání objednávky.

Provozovatelem Sofortüberweisung je SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Německo.

Pokud dotyčná osoba během procesu objednávání v našem internetovém obchodě zvolí jako možnost platby „Sofortüberweisung“, budou údaje dotyčné osoby automaticky předány společnosti Sofortüberweisung. Zvolením této možnosti platby souhlasí dotčená osoba s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

Při zpracování nákupu prostřednictvím Sofortüberweisung předá kupující společnosti Sofort GmbH PIN a TAN. Sofortüberweisung poté provede převod k online prodejci po technické kontrole zůstatku na účtu a načtení dalších údajů pro kontrolu pokrytí účtu. Internetový prodejce je pak automaticky informován o provedení finanční transakce.

Osobní údaje vyměňované se Sofortüberweisung jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby. Účelem přenosu údajů je zpracování plateb a zabránění podvodům. Osoba odpovědná za zpracování předá společnosti Sofortüberweisung další osobní údaje i v případě, že na předání existuje oprávněný zájem. Osobní údaje vyměňované mezi Sofortüberweisung a osobou odpovědnou za zpracování může Sofortüberweisung předat úvěrovým agenturám. Účelem tohoto přenosu je ověřit vaši totožnost a bonitu.

Společnost Sofortüberweisung může osobní údaje předávat přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovávány jménem zákazníka.

Dotyčná osoba má možnost svůj souhlas s nakládáním s osobními údaji vůči Sofortüberweisung kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

Platná ustanovení o ochraně údajů Sofortüberweisung naleznete na https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

29. Právní základ zpracování

Článek 6 I písm. GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracovatelských operací, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, zpracování je založeno na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nutné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. V ojedinělých případech může být nutné zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník naší společnosti zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. V konečném důsledku by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřevažují. Jsme oprávněni provádět takové operace zpracování zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je dotčená osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

30. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I lit.f GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění našich obchodních aktivit ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

31. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty se příslušná data běžně vymažou, pokud již nejsou zapotřebí k plnění nebo zahájení smlouvy.

32. Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; Nezbytnost pro uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Vysvětlujeme Vám, že poskytnutí osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat i ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Pro uzavření smlouvy může být někdy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovávat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu s dotčenou osobou nelze uzavřít. Než dotčená osoba poskytne osobní údaje, musí dotčená osoba kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec dotčené osobě případ od případu vysvětluje, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky, které by neposkytnutí osobních údajů mělo.

33. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která jako Externí pověřenec pro ochranu údajů Švábsko je aktivní ve spolupráci s Právníci na ochranu osobních údajů v advokátní kanceláři WILDE BEUGER SOLMECKE | Právníci vytvořené.

34. Kontaktujte nás

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo prostřednictvím sociálních sítí) jsou informace poskytnuté uživatelem použity ke zpracování a zpracování žádosti o kontakt v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. (v rámci smluvních / předsmluvních vztahů), čl. 6 odst. 1 písm.

Dotazy mažeme, pokud již nejsou požadovány. Požadavek přezkoumáváme každé dva roky; Platí také zákonná povinnost archivace.

35. Hosting a odesílání e-mailů

Hostingové služby, které využíváme, slouží k poskytování následujících služeb: Infrastrukturní a platformové služby, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, zasílání e-mailů, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které využíváme za účelem provozování této online nabídky.

My nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme inventární údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, meta a komunikační údaje od zákazníků, zainteresovaných stran a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů o efektivní a bezpečné poskytování tuto online nabídku v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování objednávky).

36. Sběr přístupových údajů a souborů protokolu

My nebo náš poskytovatel hostingu shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru) na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. Přístupové údaje zahrnují název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, odkazující URL (dříve navštívená stránka), IP adresu a žádajícího poskytovatele.

Z bezpečnostních důvodů (např. kvůli vyšetřování zneužití nebo podvodu) jsou informace v souboru protokolu uloženy maximálně 7 dní a poté smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné pro účely evidence, jsou vyloučeny z výmazu, dokud nebude příslušný incident definitivně objasněn.

37. Online přítomnost v sociálních médiích

Udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom byli schopni komunikovat se zákazníky, zainteresovanými stranami a uživateli, kteří zde působí, a informovat je o našich službách.

Rádi bychom upozornili, že uživatelská data mohou být zpracovávána mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože by například mohlo být ztíženo vymáhání práv uživatelů. S ohledem na americké poskytovatele, kteří jsou certifikováni v rámci Privacy Shield, bychom rádi upozornili, že se zavazují dodržovat standardy ochrany údajů EU.

Údaje o uživatelích jsou dále obvykle zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Například uživatelské profily mohou být vytvořeny z chování uživatele az toho vyplývajících zájmů uživatele. Profily použití lze zase použít například k umístění reklam uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle ukládány na počítačích uživatelů, ve kterých se ukládá chování uživatelů a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být data také ukládána do uživatelských profilů bez ohledu na zařízení, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).

Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na našem oprávněném zájmu efektivně informovat uživatele a komunikovat s uživateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Pokud jsou uživatelé příslušnými poskytovateli požádáni o souhlas se zpracováním údajů (tj. vyjádří svůj souhlas, např. zaškrtnutím políčka nebo potvrzením tlačítka), právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. , čl. 7 GDPR.

Pro podrobný popis příslušného zpracování a možnosti vznést námitku (opt-out) odkazujeme na informace poskytnuté níže uvedenými poskytovateli.

Rovněž v případě žádostí o informace a uplatnění práv uživatele upozorňujeme, že tato lze nejefektivněji uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přijímat vhodná opatření a poskytovat informace přímo. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko) - Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, Odhlásit: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Zásady ochrany osobních údajů:https://policies.google.com/privacy, Odhlásit: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Odhlásit: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko) - Zásady ochrany osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Odhlásit: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo) - Prohlášení o ochraně údajů / opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

38. Integrace služeb a obsahu od třetích stran

Obsah nebo nabídky služeb od třetích poskytovatelů využíváme v rámci naší online nabídky na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. služby jako videa nebo fonty (dále jednotně jen „obsah“).

To vždy předpokládá, že externí poskytovatelé tohoto obsahu vnímají IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nebyli schopni odeslat obsah do svého prohlížeče. Pro zobrazení tohoto obsahu je tedy vyžadována IP adresa. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají pouze IP adresu k doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako „web beacons“) pro statistické nebo marketingové účely. "Pixelové značky" lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie na zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky, jakož i odkazování k takovým informacím z jiných zdrojů.

Youtube

Vkládáme videa z platformy „YouTube“, kterou poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrana dat: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlásit: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Začlenili jsme funkci pro detekci robotů, například při zadávání online formulářů („ReCaptcha“) od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrana dat: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlásit: https://adssettings.google.com/authenticated.

Používání sociálních pluginů Facebooku

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. provozované společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook").
To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah z této online nabídky v rámci Facebooku. Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku si můžete prohlédnout zde:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikován podle dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku, že bude dodržovat evropské právo na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Když uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která obsahuje takový plugin, naváže jeho zařízení přímé spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu je přenášen přímo z Facebooku do zařízení uživatele, které jej integruje do online nabídky. Přitom lze ze zpracovávaných dat vytvářet uživatelské profily. Nemáme tedy žádný vliv na množství dat, která Facebook shromažďuje pomocí tohoto plug-inu, a proto informuje uživatele podle úrovně našich znalostí.

Integrací pluginů obdrží Facebook informaci, že uživatel vyvolal příslušnou stránku online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook návštěvu přiřadit k jeho účtu na Facebooku. Když uživatelé interagují s pluginy, například stisknutím tlačítka To se mi líbí nebo přidáním komentáře, příslušné informace se odešlou přímo z vašeho zařízení na Facebook a tam se uloží. Pokud uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook zjistí jeho IP adresu a uloží ji. Podle Facebooku se v Německu ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Facebookem, jakož i související práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí uživatelů naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby o něm Facebook prostřednictvím této online nabídky shromažďoval údaje a propojoval je s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a smazat své cookies. Další nastavení a rozpory s používáním údajů pro reklamní účely jsou možné v rámci nastavení facebookového profilu:https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo prostřednictvím americké stránkyhttp://www.aboutads.info/choices/ nebo ze strany EUhttp://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Cvrlikání

Funkce a obsah služby Twitter, kterou nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, lze integrovat do naší online nabídky. To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah z této online nabídky v rámci Twitteru.
Pokud jsou uživatelé členy platformy Twitter, může Twitter přiřadit výše zmíněný obsah a funkce k profilům tamních uživatelů. Twitter je certifikován podle dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku, že bude v souladu s evropským zákonem o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Ochrana dat: https://twitter.com/de/privacy, Odhlásit: https://twitter.com/personalization.

Google+

Funkce a obsah platformy Google+, kterou nabízí Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), lze integrovat do naší online nabídky. To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah z této online nabídky v rámci Google. Pokud jsou uživatelé členy platformy Google+, může Google výše zmíněný obsah a funkce přiřadit k profilům tamních uživatelů.

Google je certifikován podle smlouvy Privacy Shield, a proto nabízí záruku, že bude v souladu s evropským zákonem o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a také v nastavení zobrazování reklam Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Vytvořeno pomocí Datenschutz-Generator.de od RA Dr. Thomas Schwenke


Přijmout

Používáme soubory cookie, abychom vám mohli nabídnout nejlepší možnou uživatelskou zkušenost.

Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s ní spokojeni. Zde se dozvíte vše o ochraně dat