Varning:Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med § 7 (1) i den tyska telemedielagen. Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredje parts information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi får kännedom om en specifik lagöverträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte acceptera något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock orimligt utan konkreta bevis på lagbrott. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Dataskydd

Tack för ditt intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för förvaltningen av LikesKaufen.eu. Det är i allmänhet möjligt att använda webbplatsen LikesKaufen.eu utan att lämna några personliga uppgifter. Om en registrerad vill utnyttja vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan det dock bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den berörda personen.

Behandlingen av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en berörd person, sker alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för LikesKaufen. eu. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras registrerade om sina rättigheter genom denna dataskyddsförklaring.

Som personuppgiftsansvarig har LikesKaufen.eu implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan Internetbaserade dataöverföringar i allmänhet ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är det varje berörd person fritt att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen från LikesKaufen.eu är baserad på de termer som användes av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) antogs. Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara den terminologi som används i förväg.

I denna dataskyddsförklaring använder vi bland annat följande termer:

 • a) personuppgifter

  Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter "den registrerade"). Som identifierbar anses en fysisk person som direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning av en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera särskilda egenskaper som uttrycker de fysiska, fysiologiska, genetisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos denna fysiska person kan identifieras.

 • b) registrerad

  Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den person som är ansvarig för behandlingen.

 • c) bearbetning

  Behandling är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade procedurer eller någon sådan serie av processer i samband med personuppgifter såsom insamling, inspelning, organisation, beställning, lagring, anpassning eller ändring, läsning, förfrågning, användning, utlämnande genom överföring, distribution eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

 • d) Begränsning av behandlingen

  Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

 • e) Profilering

  Profilering är varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet aspekter som rör arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personlig För att analysera eller förutsäga preferenser, intressen , tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller omplacering av denna fysiska person.

 • f) pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som gör att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar att personuppgifterna inte kan överlåtas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Styrenhet eller styrenhet

  Behandlingsansvarig eller ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling är specificerade i unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den ansvarige eller de specifika kriterierna för hans utnämning fastställas i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lagar.

 • h) Processorer

  Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning.

 • i) Mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan komma att ta emot personuppgifter som en del av en specifik utredning enligt unionslagstiftningen eller medlemsländernas lagstiftning anses dock inte vara mottagare.

 • j) tredje part

  En tredje part är en annan fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller organ än den berörda personen, den ansvarige, registerföraren och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den ansvariges eller registerförarens direkta ansvar. .

 • k) Samtycke

  Samtycke är varje frivillig, informerad och otvetydig avsiktsförklaring som den berörda personen lämnar för det specifika fallet i form av en förklaring eller annan otvetydig positiv särbehandling med vilken den berörda personen anger att han samtycker till behandlingen av sina personuppgifter.

2. Namn och adress till den person som ansvarar för behandlingen

Den person som är ansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

Gillar Kaufen.eu

Maxstrasse 2

76879 Ottersheim

Tyskland

Tel .: 03212-2510212

E-post: info@likeskaufen.eu

Webbplats: https://likeskaufen.eu/sv/

3. Cookies

Hemsidan LikesKaufen.eu använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en sträng av tecken genom vilka webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att skilja den berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID.

Genom användningen av cookies kan LikesKaufen.eu förse användare av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i användarens intresse. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange sina åtkomstdata igen varje gång de besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och den cookie som lagras i användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i onlinebutiken. Onlinebutiken använder en cookie för att komma ihåg de varor som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara.

4. Insamling av allmän data och information

Hemsidan LikesKaufen.eu samlar in en serie allmänna data och information varje gång webbplatsen nås av en registrerad eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De (1) webbläsartyperna och versionerna som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (s.k. referrer), (4) underwebbplatserna som som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som tjänar till att avvärja fara i händelse av attacker mot våra IT-system.

När du använder denna allmänna information och information drar LikesKaufen.eu inga slutsatser om den berörda personen. Snarare krävs denna information för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken av vår webbplats och ( 4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som behövs för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt och vidare av LikesKaufen.eu i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den personuppgiftsansvariges webbplats genom att lämna personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den person som ansvarar för behandlingen framgår av respektive inmatningsmask som används för registreringen. De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den person som är ansvarig för behandling och för sina egna ändamål. Den behandlingsansvarige kan ombesörja att uppgifterna lämnas vidare till en eller flera behandlare, till exempel en pakettjänstleverantör, som även använder personuppgifterna uteslutande för internt bruk hänförligt till den behandlingsansvarige.

Genom att registrera sig på den behandlingsansvariges webbplats sparas även den IP-adress som Internetleverantören (ISP) tilldelat den berörda personen, datum och tid för registrering. Dessa uppgifter lagras mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, vid behov, möjliggöra att brott kan utredas. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda den person som är ansvarig för behandlingen. Dessa uppgifter lämnas i allmänhet inte vidare till tredje part såvida det inte finns en laglig skyldighet att vidarebefordra dem eller om de används för åtal.

Registreringen av den registrerade med frivilligt tillhandahållande av personuppgifter gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Det står registrerade personer fritt att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats vid registreringen eller att få dem helt raderade från den behandlingsansvariges databas.

Den behandlingsansvarige kommer när som helst på begäran ge berörd person information om vilka personuppgifter som lagras om den berörda personen. Vidare korrigerar eller raderar den personuppgiftsansvarige personuppgifter på begäran eller råd från vederbörande, förutsatt att det inte finns några lagstadgade krav på lagring. Hela de anställda hos den person som ansvarar för behandlingen är tillgängliga för den registrerade som kontaktpersoner i detta sammanhang.

6. Prenumerera på vårt nyhetsbrev

På webbplatsen LikesKaufen.eu ges användare möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den behandlingsansvarige när nyhetsbrevet beställs framgår av den inmatningsmask som används för detta ändamål.

LikesKaufen.eu informerar sina kunder och affärspartners med jämna mellanrum genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Vårt företags nyhetsbrev kan i allmänhet endast tas emot av berörd person om (1) vederbörande har en giltig e-postadress och (2) vederbörande registrerar sig för att få nyhetsbrevet. Av juridiska skäl kommer en bekräftelse via e-post att skickas till den e-postadress som angetts av en berörd person för första gången för utskick av nyhetsbrevet med hjälp av dubbel opt-in-proceduren. Detta bekräftelsemail används för att kontrollera om ägaren till e-postadressen, som berörd person, har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.

Vid anmälan till nyhetsbrevet sparar vi även den IP-adress som tilldelats av Internetleverantören (ISP) till det datorsystem som användes av personen i fråga vid registreringen samt datum och tidpunkt för registrering. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna spåra (eventuellt) missbruk av en registrerads e-postadress vid en senare tidpunkt och fungerar därför som ett rättsligt skydd för den person som är ansvarig för behandling.

De personuppgifter som samlas in vid registrering av nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Vidare skulle prenumeranter på nyhetsbrevet kunna informeras via e-post om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en relevant registrering, eftersom så kan vara fallet vid ändringar i nyhetsbrevsutbudet eller ändringar i de tekniska villkoren. . De personuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Den registrerade kan när som helst avbryta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Det samtycke till lagring av personuppgifter som vederbörande har gett oss för att skicka nyhetsbrevet kan när som helst återkallas. Det finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev i syfte att återkalla samtycke. Vidare finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevsutskicket direkt på den behandlingsansvariges hemsida eller att på annat sätt informera den behandlingsansvarige om detta.

7. Spårning av nyhetsbrev

Nyhetsbreven LikesKaufen.eu innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilsinspelning och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan LikesKaufen.eu känna igen om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad och vilka länkar i e-postmeddelandet som anropades av den registrerade.

Sådana personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna som finns i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den person som är ansvarig för behandlingen för att optimera utskicket av nyhetsbrevet och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den berörda personens intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Berörda personer har rätt att när som helst återkalla den relevanta separata försäkran om samtycke som lämnats via det dubbla opt-in-förfarandet. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den person som är ansvarig för behandling. LikesKaufen.eu tolkar automatiskt ett återkallande från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

8. Kontaktmöjligheter via hemsidan

På grund av juridiska regleringar innehåller webbplatsen LikesKaufen.eu information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag och direkt kommunikation med oss, vilket även inkluderar en allmän adress för så kallad e-post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den person som är ansvarig för behandling via e-post eller ett kontaktformulär, sparas de personuppgifter som den registrerade överför automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till den person som är ansvarig för behandling lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part.

9. Kommentarsfunktion i bloggen på hemsidan

LikesKaufen.eu erbjuder användarna möjligheten att lämna individuella kommentarer på enskilda blogginlägg på en blogg som finns på kontrollantens webbplats. En blogg är en portal, vanligtvis allmänt tillgänglig, på en webbplats, där en eller flera personer, kallade bloggare eller webbbloggare, kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginläggen kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en berörd person lämnar en kommentar på bloggen som publicerats på denna webbplats lagras och publiceras, förutom kommentarerna från vederbörande, information om tidpunkten för kommentaren och det användarnamn (pseudonym) som personen valt. Dessutom loggas även den IP-adress som tilldelas av den berörda personens internetleverantör (ISP). IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i det fall den berörda personen kränker tredje parts rättigheter genom att lämna en kommentar eller posta olagligt innehåll. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den person som ansvarar för behandlingens eget intresse, så att denne kan frikänna sig själv vid brott mot lagen. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part såvida inte en sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar det juridiska försvaret av den person som är ansvarig för behandlingen.

10. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den person som är ansvarig för behandlingen behandlar och lagrar den registrerades personuppgifter endast under den tid som är nödvändig för att uppnå lagringssyftet eller om detta anges av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar, som person som är ansvarig för behandlingen är föremål för, lämnades.

Om syftet med lagring inte längre gäller eller om en lagringstid som föreskrivs av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan ansvarig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagbestämmelserna.

11. Den registrerades rättigheter
 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje berörd person har rätt som beviljats av den europeiska direktiv- och förordningsgivaren att begära bekräftelse från den person som är ansvarig för behandlingen om huruvida personuppgifter som rör dem behandlas. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

 • b) Rätt till information

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats av den europeiska direktiv- och förordningsgivaren att när som helst få gratis information om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information från den person som är ansvarig för behandlingen. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

  • ändamålen med behandlingen
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas
  • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut, särskilt till mottagare i tredjeländer eller till internationella organisationer
  • om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet
  • förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dig eller till begränsning av behandlingen av den ansvariga eller en rätt att invända mot denna behandling
  • rätt att framföra klagomål hos en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade

  Vidare har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en berörd person vill utnyttja denna rätt till information kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

 • c) Rätt till rättelse

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt de europeiska direktiven och förordningarna att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Vidare har den registrerade rätt att, med beaktande av ändamålen med behandlingen, begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – bland annat genom en kompletterande förklaring.

  Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den behandlingsansvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att bli glömd)

  Varje person som berörs av behandling av personuppgifter har rätt som beviljats av den europeiska direktiv- och förordningsgivaren att kräva att den ansvariga omedelbart raderar personuppgifterna om dem, förutsatt att något av följande skäl föreligger och i den mån behandlingen inte är nödvändig :

  • Personuppgifterna har samlats in eller på annat sätt behandlats för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar sitt samtycke, på vilket behandlingen grundades i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR eller artikel 9.2 (a) GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR, och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder i enlighet med artikel 21 punkt 2 GDPR mot behandlingen.
  • Personuppgifterna behandlades olagligt.
  • Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den ansvarige omfattas av.
  • Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 paragraf 1 GDPR.

  Om något av de ovan nämnda skälen gäller och en berörd person vill få personuppgifter lagrade på LikesKaufen.eu raderade kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling. LikesKaufen.eu-anställda kommer att se till att begäran om borttagning efterlevs omedelbart.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts av LikesKaufen.eu och vårt företag, som ansvarig person, är skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med Art 17 Stycke 1 GDPR, vidtar LikesKaufen.eu lämpliga åtgärder, med hänsyn till de tillgängliga teknik och implementeringskostnaderna, även av teknisk karaktär, för att informera andra databehandlare som behandlar de publicerade personuppgifterna att den registrerade har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa andra databehandlare har begärda personuppgifter i den mån behandlingen inte är nödvändig. LikesKaufen.eu-anställda kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av behandlingen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, beviljad av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar, att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

  • Personuppgifternas riktighet bestrids av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.
  • Behandlingen är olaglig, den berörda personen vägrar att radera personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna ska begränsas.
  • Den ansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, utan den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den berörda personen har gjort invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR och det har ännu inte fastställts om den ansvariga personens legitima skäl väger tyngre än den berörda personens.

  Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en berörd person vill begära begränsning av personuppgifter som lagras på LikesKaufen.eu, kan de kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling när som helst. Den anställde på LikesKaufen.eu kommer att se till att behandlingen begränsas.

 • f) Rätt till dataportabilitet

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar beviljar att få de personuppgifter som rör dem, som den berörda personen har lämnat till en ansvarig person, på ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart sätt. formatera. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från den ansvarig person till vilken personuppgifterna lämnats, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR eller art. 9 Punkt 2 bokstav a DS-GVO eller på kontrakt enligt artikel 6 punkt 1 bokstav b DS-GVO och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller sker i myndighetsutövning, som har ålagts den ansvarige.

  Vidare, när den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 (1) GDPR, har den registrerade rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en ansvarig person till en annan, i den mån detta är tekniskt möjligt och om detta gör det inte påverkar andra personers rättigheter och friheter.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den berörda personen kontakta en anställd på LikesKaufen.eu när som helst.

 • g) Rätt att invända

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dem som grundar sig på artikel 6.1 bokstav e eller f DS- GVO äger rum, att invända. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

  LikesKaufen.eu behandlar inte längre personuppgifterna i händelse av en invändning, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Om LikesKaufen.eu behandlar personuppgifter för att driva direktreklam har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot behandling av LikesKaufen.eu för direktmarknadsföringsändamål kommer LikesKaufen.eu inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som härrör från deras speciella situation, invända mot den behandling av personuppgifter som rör dem som utförs av LikesKaufen.eu för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med art. 89 Paragraf 1 DS -GVO ta emot en invändning, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.

  För att utöva rätten att göra invändningar kan den berörda personen kontakta någon anställd på LikesKaufen.eu eller annan anställd direkt. Den registrerade är också fri att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att invända med hjälp av automatiserade förfaranden där tekniska specifikationer används.

 • h) Automatiserade beslut i enskilda ärenden inklusive profilering

  Varje person som berörs av behandling av personuppgifter har den rätt som ges av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättsverkningar på dem eller på liknande sätt väsentligt påverkar dem, förutsatt att att beslutet (1) inte är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen, eller (2) är tillåtet på grundval av unions- eller medlemsstatslagstiftning som den ansvarige omfattas av, och dessa rättsliga bestämmelser vidtar lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna samt den registrerades legitima intressen eller (3) görs med den registrerades uttryckliga samtycke.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå, eller fullgöra, ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen, eller (2) det fattas med den registrerades uttryckliga samtycke, kommer LikesKaufen.eu att vidta lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna samt att skydda den registrerades legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få ingripande av en person från den ansvariges sida, att uttrycka sin egen åsikt och att bestrida beslutet .

  Om den registrerade vill hävda rättigheter när det gäller automatiserade beslut kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

 • i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

  Om vederbörande vill hävda sin rätt att återkalla samtycke kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

12. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av affilinet

Den person som är ansvarig för bearbetningen har integrerat komponenter av affilinetföretaget på denna webbplats. Affilinet är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring.

Affiliate marketing är en internetstödd form av försäljning som gör det möjligt för kommersiella operatörer av internetsajter, så kallade handlare eller annonsörer, att annonsera, vilket vanligtvis betalas via klick eller försäljningsprovision, på tredje parts webbplatser, det vill säga hos säljpartners. som också är affiliates eller utgivare ska visas. Säljföretaget tillhandahåller ett reklammedium via affiliatenätverket, det vill säga en reklambanner eller annat lämpligt sätt för internetreklam, som sedan integreras av en affiliate på sin egen webbplats eller via andra kanaler, såsom sökordsannonsering eller e-post -Marknadsföring, annonserade.

Affilinet drivs av affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland.

Affilinet placerar en cookie på den berörda personens IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Affilinets spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast identifikationsnumret för affiliate, det vill säga partnern som förmedlar den potentiella kunden, samt ordernummer på besökaren till en webbplats och det klickade reklammaterialet sparas. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar mellan en handlare och affiliate, som behandlas via affiliate-nätverket, d.v.s. Affilinet.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Affilinet från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts in av Affilinet raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Affilinets aktuella dataskyddsbestämmelser finns på https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

13. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Facebook

Behandlingsansvarig har integrerat komponenter från Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Bland annat gör Facebook det möjligt för användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp bilder och nätverka via vänförfrågningar.

Det operativa företaget för Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad person bor utanför USA eller Kanada är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats tas fram, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, kommer webbläsaren på personens informationsteknologisystem. den berörda Facebook-komponenten aktiveras automatiskt av respektive Facebook - Komponenten gör att en representation av motsvarande Facebook-komponent laddas ner från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plugin-program finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denna tekniska process får Facebook kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på Facebook samtidigt känner Facebook igen vilken specifik undersida på vår webbplats personen i fråga besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas respektive Facebook-konto för den person som berörs av Facebook. Om den berörda personen aktiverar någon av Facebook-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Gilla"-knappen, eller om den berörda personen gör en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den berörda personens personliga Facebook-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Facebook samtidigt som man går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan de ringer upp vår webbplats.

Den datariktlinje som publiceras av Facebook, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om Facebooks insamling, bearbetning och användning av personuppgifter. Den förklarar också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den berörda personens integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att förhindra dataöverföring till Facebook.

14. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av funktioner i Amazons partnerprogram

Som deltagare i Amazons partnerprogram har styrenheten integrerat Amazon-komponenter på denna webbplats. Amazon-komponenterna designades av Amazon med syftet att ge kunderna annonser på olika webbplatser i Amazon-gruppen, särskilt på Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr , Amazon.it och Amazon.es. Att förmedla BuyVIP.com mot betalning av provision. Den person som ansvarar för bearbetningen kan generera reklamintäkter genom att använda Amazon-komponenterna.

Driftsbolaget för dessa Amazon-komponenter är Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg.

Amazon placerar en cookie på den berörda personens IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats besöks, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Amazon-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Amazon-komponent för att överföra data till För att överföra syftet med onlineannonsering och fakturering av provisioner till Amazon. Som en del av denna tekniska process får Amazon kunskap om personuppgifter som används av Amazon för att spåra ursprunget till beställningar som tas emot av Amazon och därefter för att möjliggöra provisionsredovisning. Amazon kan bland annat förstå att vederbörande klickade på en partnerlänk på vår hemsida.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Amazon från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts in av Amazon raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Amazon finns på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

15. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Behandlingsansvarig har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om besökarnas beteende på webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter på den webbplats från vilken en berörd person kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida sågs. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.

Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Behandlingsansvarig använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den berörda personens internetuppkoppling av Google om våra internetsidor nås från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan undertecknare av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera flödet av besökare till vår webbplats. Google använder data och information som erhållits, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den berörda personens IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Med inställningen av cookien har Google möjlighet att analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats tas fram, som sköts av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, utlöses webbläsaren på den berörda personens IT-system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent För att överföra data till Google i syfte att analysera online. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom den berörda personens IP-adress, som Google bland annat använder för att spåra ursprunget till besökarna och klicken och därefter för att möjliggöra provisionsredovisning.

Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, varifrån åtkomsten gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den berörda personen. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan satts av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Vidare har den registrerade möjligheten att invända mot insamlingen av data som genereras av Google Analytics avseende användningen av denna webbplats samt behandlingen av dessa uppgifter av Google och för att förhindra detta. För att göra detta måste personen i fråga ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att ingen data eller information om besök på webbplatser får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget betraktas som en invändning av Google. Om den berörda personens informationsteknologiska system raderas, formateras eller installeras om vid en senare tidpunkt måste den berörda personen installera om webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av vederbörande eller annan person som kan hänföras till dennes inflytandesfär finns möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics förklaras mer i detalj under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google+

Behandlingsansvarig har integrerat Google+-knappen som en komponent på denna webbplats. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Google+ gör det möjligt för användare av det sociala nätverket bland annat att skapa privata profiler, ladda upp bilder och nätverka via vänförfrågningar.

Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats öppnas, som sköts av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Google+-knapp har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Knappen Google+ för att visa motsvarande nedladdningsknapp för Google+ från Google. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Mer detaljerad information om Google+ finns på https://developers.google.com//.

Om den berörda personen är inloggad på Google+ samtidigt, känner Google igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida. Denna information samlas in av Google+-knappen och tilldelas av Google till den berörda personens respektive Google+-konto.

Om den berörda personen aktiverar en av Google+-knapparna som är integrerade på vår webbplats och därigenom ger en Google+ 1-rekommendation, tilldelar Google denna information till den berörda personens personliga Google+-användarkonto och sparar dessa personuppgifter. Google sparar Google +1-rekommendationen från den berörda personen och gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som accepteras av den berörda personen i detta avseende. En Google +1-rekommendation från den berörda personen på denna webbplats kommer därefter att användas tillsammans med andra personuppgifter, såsom namnet på Google +1-kontot som används av den berörda personen och fotot som lagras i det i andra Google-tjänster, för till exempel lagras och bearbetas sökmotorresultaten för Googles sökmotor, den berörda personens Google-konto eller andra platser, till exempel på webbplatser eller i samband med annonser. Dessutom kan Google länka besöket till denna webbplats med andra personliga uppgifter som lagras av Google. Google registrerar även denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera de olika Google-tjänsterna.

Via Google+-knappen får Google alltid information om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Google+ samtidigt som man går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Google+-knappen eller inte.

Om den berörda personen inte vill att personuppgifter ska överföras till Google kan de förhindra sådan överföring genom att logga ut från sitt Google+-konto innan de ringer upp vår webbplats.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ytterligare information från Google om Google +1-knappen finns på https://developers.google.com/ / web / buttons-policy.

17. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Instagram

Kontrollanten har integrerade komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform och gör det möjligt för användare att dela foton och videor och även att sprida sådan data i andra sociala nätverk.

Driftsbolaget för Instagrams tjänster är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats besöks, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) har integrerats, kommer webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt ersätts av respektive Instagram-komponent gör att en representation av motsvarande komponent laddas ner från Instagram. Som en del av denna tekniska process får Instagram information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen samtidigt är inloggad på Instagram känner Instagram igen vilken specifik undersida den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och tilldelas den berörda personens respektive Instagram-konto. Om den berörda personen klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats, tilldelas den överförda data och information till den berörda personens personliga Instagram-användarkonto och lagras och bearbetas av Instagram.

Instagram får alltid information via Instagram-komponenten om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Instagram samtidigt som man går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Instagram kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Instagramkonto innan de besöker vår webbplats.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Instagram finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Myspace

Behandlingsansvarig har integrerat komponenter från Myspace LLC på denna webbplats. Myspace är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Myspace gör det möjligt för användare av det sociala nätverket, bland annat, att skapa gratis användarprofiler som innehåller foton och videor, bloggar eller grupper.

Myspace drivs av Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., # 349, Los Angeles, Kalifornien 90048, USA.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats besöks, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Myspace-komponent (Myspace-plugin) har integrerats, kommer webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem. växlas automatiskt till respektive Myspace -komponent gör att en representation av motsvarande Myspace-komponent laddas ner från Myspace. Mer information om Myspace finns på https://myspace.com. Som en del av denna tekniska process får Myspace kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på Myspace samtidigt, varje gång den berörda personen besöker vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats, känner Myspace igen vilken specifik undersida på vår webbplats personen i fråga besöker. Denna information samlas in av Myspace-komponenten och tilldelas respektive Myspace-konto för den person som berörs av Myspace. Om den berörda personen klickar på en Myspace-knapp integrerad på vår webbplats, tilldelar Myspace denna information till den berörda personens personliga Myspace-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

Myspace får alltid information via Myspace-komponenten om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Myspace samtidigt som man går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Myspace-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Myspace kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Myspace-konto innan de ringer upp vår webbplats.

Integritetspolicyn som publiceras av Myspace, som finns tillgänglig på https://myspace.com/pages/privacy, ger information om Myspaces insamling, bearbetning och användning av personuppgifter.

19. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Pinterest

Den person som ansvarar för bearbetningen har integrerade komponenter från Pinterest Inc. på denna webbplats. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest gör det möjligt för användare av det sociala nätverket bland annat att publicera bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar på virtuella anslagstavlor (så kallad pinning), som i sin tur kan delas (så kallad repinning) eller kommenteras av andra användare.

Pinterests operativa företag är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats anropas, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) har integrerats, visas webbläsaren i personens informationsteknologisystem. berörda överförs automatiskt till respektive Pinterest - Komponent gör att en representation av motsvarande Pinterest-komponent laddas ner från Pinterest. Mer information om Pinterest finns på https://pinterest.com/. Som en del av denna tekniska process får Pinterest kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen samtidigt är inloggad på Pinterest, känner Pinterest vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker. Denna information samlas in av Pinterest-komponenten och tilldelas den berörda personens respektive Pinterest-konto. Om den berörda personen aktiverar en Pinterest-knapp integrerad på vår webbplats, tilldelar Pinterest denna information till den berörda personens personliga Pinterest-användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

Pinterest får alltid information via Pinterest-komponenten om att vederbörande har besökt vår hemsida om vederbörande är inloggad på Pinterest samtidigt som man går in på vår hemsida; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Pinterest kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Pinterest-konto innan de ringer upp vår webbplats.

Integritetspolicyn publicerad av Pinterest, som är tillgänglig på https://about.pinterest.com/privacy-policy, ger information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av Pinterest.

20. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Twitter

Styrenheten har integrerade komponenter från Twitter på denna webbplats. Twitter är en flerspråkig, allmänt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och distribuera så kallade tweets, det vill säga korta meddelanden som är begränsade till 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive personer som inte är inloggade på Twitter. Tweetarna visas även för respektive användares så kallade följare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Twitter gör det också möjligt att tilltala en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.

Twitters operativa företag är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats besöks, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knapp) har integrerats, kommer webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt aktiveras av respektive Twitter-komponent gör att en representation av motsvarande Twitter-komponent laddas ner från Twitter. Ytterligare information om Twitter-knapparna finns på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del av denna tekniska process får Twitter information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen. Syftet med att integrera Twitter-komponenten är att göra det möjligt för våra användare att omfördela innehållet på denna webbplats, att göra denna webbplats känd i den digitala världen och att öka antalet besökare.

Om den berörda personen är inloggad på Twitter samtidigt, känner Twitter igen vilken specifik undersida på vår webbplats personen i fråga besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida. Denna information samlas in av Twitter-komponenten och tilldelas respektive Twitter-konto för den berörda personen av Twitter. Om den berörda personen klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerade på vår webbplats, tilldelas data och information som överförs med den till den berörda personens personliga Twitter-användarkonto och lagras och bearbetas av Twitter.

Twitter får alltid information via Twitter-komponenten om att vederbörande har besökt vår webbplats om vederbörande är inloggad på Twitter samtidigt som han går in på vår webbplats; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Twitter kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan de besöker vår webbplats.

Tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Twitter finns på https://twitter.com/privacy?lang=de.

21. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av YouTube

Behandlingsansvarig har integrerat komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en internetvideoportal som gör det möjligt för videopublicister att lägga upp videoklipp gratis och andra användare att se, betygsätta och kommentera dem utan kostnad. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, varför kompletta film- och tv-program, men även musikvideor, trailers eller videor gjorda av användarna själva kan nås via internetportalen.

YouTube drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Varje gång en av de individuella sidorna på denna webbplats besöks, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, kommer webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt ersättas av respektive YouTube-komponent uppmanar dig att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del av denna tekniska process får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på YouTube samtidigt känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker genom att ringa upp en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas den berörda personens respektive YouTube-konto.

YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att vederbörande har besökt vår webbplats om vederbörande är inloggad på YouTube samtidigt som han besöker vår webbplats; detta sker oavsett om personen i fråga klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan de ringer upp vår webbplats.

Dataskyddsbestämmelserna publicerade av YouTube, som finns tillgängliga på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ger information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

22. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Awin

Styrenheten har integrerade komponenter från Awin på denna webbplats. Awin är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring. Affiliate marketing är en internetstödd distributionsform som gör det möjligt för kommersiella operatörer av internetsajter, de så kallade handlarna eller annonsörerna, att lägga upp reklam, som vanligtvis betalas via klick eller försäljningsprovision, på tredjepartswebbplatser, dvs med försäljning partners som också är affiliates eller utgivare ska visas. Säljföretaget tillhandahåller ett reklammedium via affiliatenätverket, det vill säga en reklambanner eller annat lämpligt sätt för internetannonsering, som sedan integreras av en affiliate på sin egen webbplats eller via andra kanaler, såsom sökordsannonsering eller e-post. ska annonseras.

Awin drivs av Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Tyskland.

Awin placerar en cookie på den berörda personens IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Awins spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast identifikationsnumret för affiliate, det vill säga partnern som förmedlar den potentiella kunden, samt ordernummer på besökaren till en webbplats och det klickade reklammaterialet sparas. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar mellan en handlare och affiliate, som behandlas via affiliate-nätverket, det vill säga Awin.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning i den använda webbläsaren skulle också hindra Awin från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan cookies som redan ställts in av Awin raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Awins aktuella dataskyddsbestämmelser finns på http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

23. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Belboon

Styrenheten har integrerade Belboon-komponenter på denna webbplats. Belboon är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring. Affiliate marketing är en internetstödd form av försäljning som gör det möjligt för kommersiella operatörer av internetsajter, så kallade handlare eller annonsörer, att annonsera, vilket vanligtvis betalas via klick eller försäljningsprovision, på tredje parts webbplatser, det vill säga hos säljpartners. som också är affiliates eller utgivare ska visas. Säljföretaget tillhandahåller ett reklammedium via affiliatenätverket, det vill säga en reklambanner eller annat lämpligt sätt för internetannonsering, som sedan integreras av en affiliate på sin egen webbplats eller via andra kanaler, såsom sökordsannonsering eller e-post. ska annonseras.

Driftbolaget för Adcell är belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.

Belboon placerar en cookie på den berörda personens IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Belboons spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast identifikationsnumret för affiliate, det vill säga partnern som förmedlar den potentiella kunden, samt ordernummer på besökaren till en webbplats och det klickade reklammaterialet sparas. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar mellan en handlare och affiliate, som behandlas via affiliate-nätverket, d.v.s. Belboon.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Belboon från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts in av Belboon raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Belboons nuvarande dataskyddsbestämmelser finns på https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

24. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av TradeTracker

Behandlingsansvarig har integrerade komponenter från TradeTracker på denna webbplats. TradeTracker är ett affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring. Affiliate marketing är en internetbaserad distributionsform som tillåter kommersiella operatörer av internetsajter, den sk. Säljare eller annonsörer, gör det möjligt för annonsering, som till största delen betalas via klick eller försäljningsprovision, att visas på tredjepartswebbplatser, det vill säga hos säljpartners som också kallas affiliates eller publicister. Säljföretaget tillhandahåller ett reklammedium via affiliatenätverket, det vill säga en reklambanner eller annat lämpligt sätt för internetreklam, som sedan integreras av en affiliate på sin egen webbplats eller via andra kanaler, såsom sökordsannonsering eller e-post -Marknadsföring, annonserade.

TradeTracker drivs av TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Tyskland.

TradeTracker placerar en cookie på den berörda personens IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. TradeTrackers spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast identifieringsnumret för affiliate, det vill säga partnern som förmedlar den potentiella kunden, samt ordernummer på besökaren till en webbplats och det klickade annonsmaterialet lagras. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar mellan en handlare och affiliate, som behandlas via affiliate-nätverket, d.v.s. TradeTracker.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra TradeTracker från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts in av TradeTracker raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

TradeTrackers nuvarande dataskyddsbestämmelser finns på https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

25. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Tradedoubler

Bearbetningsansvarig har integrerat komponenter från Tradedoubler på denna webbplats. Tradedoubler är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring. Affiliate marketing är en internetstödd distributionsform som gör det möjligt för kommersiella operatörer av internetsajter, de så kallade handlarna eller annonsörerna, att lägga upp reklam, som vanligtvis betalas via klick eller försäljningsprovision, på tredjepartswebbplatser, dvs med försäljning partners som också är affiliates eller utgivare ska visas. Säljföretaget tillhandahåller ett reklammedium via affiliatenätverket, det vill säga en reklambanner eller annat lämpligt sätt för internetreklam, som sedan integreras av en affiliate på sin egen webbplats eller via andra kanaler, såsom sökordsannonsering eller e-post -Marknadsföring, annonserade.

Tradedoubler drivs av Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 München, Tyskland.

Tradedoubler placerar en cookie på den berörda personens IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Tradedoublers spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast identifikationsnumret för affiliate, det vill säga partnern som förmedlar den potentiella kunden, samt ordernummer på besökaren till en webbplats och det klickade reklammaterialet sparas. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att behandla provisionsbetalningar mellan en handlare och affiliate, som behandlas via affiliate-nätverket, dvs Tradedoubler.

Den berörda personen kan när som helst förhindra inställningen av cookies av vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Tradedoubler från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts in av Tradedoubler raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Tradedoublers aktuella dataskyddsbestämmelser finns på http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzpolitik/.

26. Betalningssätt: Dataskyddsbestämmelser för Klarna som betalningsmetod

Styrenheten har integrerade Klarna-komponenter på denna webbplats. Klarna är en onlinebetaltjänstleverantör som möjliggör köp på konto eller flexibla delbetalningar. Klarna erbjuder även andra tjänster, såsom köparskydd eller en identitets- och kreditupplysning.

Klarna drivs av Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Om vederbörande väljer antingen "köp på konto" eller "hyrköp" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår nätbutik, kommer personens uppgifter automatiskt att överföras till Klarna. Genom att välja ett av dessa betalningsalternativ samtycker den berörda personen till överföring av personuppgifter som krävs för att behandla fakturan eller avbetalningsköpet eller för att kontrollera identitet och kreditvärdighet.

De personuppgifter som överförs till Klarna är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för att behandla ett faktura- eller delbetalningsköp. Personuppgifter relaterade till respektive beställning krävs också för att behandla köpekontraktet. I synnerhet kan det förekomma ömsesidigt utbyte av betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, antal artiklar, artikelnummer, uppgifter om varor och tjänster, priser och skatteavgifter, information om tidigare köpbeteende eller annan information om den berörda personens ekonomiska situation.

Överföringen av uppgifterna är särskilt avsedd för identitetsverifiering, betalningsadministration och bedrägeriförebyggande. Den behandlingsansvarige kommer att överföra personuppgifter till Klarna i synnerhet om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan Klarna och den person som ansvarar för behandling överförs av Klarna till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att kontrollera din identitet och kreditvärdighet.

Klarna vidarebefordrar även personuppgifterna till anslutna företag (Klarna Group) och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att fullgöra avtalsförpliktelserna eller uppgifterna ska behandlas på uppdrag.

För att besluta om upprättande, genomförande eller upphörande av ett avtalsförhållande samlar Klarna in och använder data och information om den berörda personens tidigare betalningsbeteende samt sannolikhetsvärden för deras beteende i framtiden (så kallad poängsättning). Beräkningen av poängsättningen utförs på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska procedurer.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till hantering av personuppgifter från Klarna. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (kontrakts)betalningshantering.

Klarnas gällande dataskyddsbestämmelser finns på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

27. Betalningsmetod: dataskyddsbestämmelser för PayPal som betalningsmetod

Behandlingsansvarig har integrerade komponenter från PayPal på denna webbplats. PayPal är en onlineleverantör av betalningstjänster. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. PayPal erbjuder också möjligheten att behandla virtuella betalningar med kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera onlinebetalningar till tredje part eller att ta emot betalningar. PayPal fungerar också som förvaltare och erbjuder köparskyddstjänster.

PayPals europeiska operativa företag är PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Om den berörda personen väljer "PayPal" som betalningsalternativ i vår onlinebutik under beställningsprocessen, kommer uppgifterna om den berörda personen automatiskt att överföras till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den berörda personen till överföring av personuppgifter som krävs för betalningshantering.

De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som är nödvändig för betalningshantering. Personuppgifter relaterade till respektive beställning krävs också för att behandla köpekontraktet.

Syftet med att överföra uppgifterna är att behandla betalningar och förhindra bedrägerier. Behandlingsansvarig kommer att överföra personuppgifter till PayPal i synnerhet om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och den person som är ansvarig för behandlingen kan överföras av PayPal till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att kontrollera din identitet och kreditvärdighet.

PayPal kan komma att vidarebefordra personuppgifterna till anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller uppgifterna ska behandlas för företagets räkning.

Den berörda personen har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till hantering av personuppgifter gentemot PayPal. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (kontrakts)betalningshantering.

PayPals aktuella dataskyddsbestämmelser finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

28. Betalningsmetod: dataskyddsbestämmelser för omedelbar överföring som betalningsmetod

Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat komponenter av Sofortüberweisung på denna webbplats. Sofortüberweisung är en betaltjänst som möjliggör kontantlös betalning för produkter och tjänster på Internet. Sofortüberweisung är en teknisk process genom vilken onlineåterförsäljaren omedelbart får en betalningsbekräftelse. Detta gör det möjligt för en återförsäljare att leverera varor, tjänster eller nedladdningar till kunden direkt efter att beställningen har lagts.

Sofortüberweisungs operativa företag är SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Tyskland.

Om den berörda personen väljer "Sofortüberweisung" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik, kommer personens uppgifter automatiskt att överföras till Sofortüberweisung. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den berörda personen till överföring av personuppgifter som krävs för betalningshantering.

Vid bearbetning av köpet via Sofortüberweisung överför köparen PIN och TAN till Sofort GmbH. Sofortüberweisung genomför sedan en överföring till online-återförsäljaren efter en teknisk kontroll av kontosaldot och hämtning av ytterligare data för att kontrollera kontotäckningen. Näthandlaren informeras sedan automatiskt om genomförandet av den finansiella transaktionen.

De personuppgifter som utbyts med Sofortüberweisung är förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andra uppgifter som är nödvändiga för betalningshantering. Syftet med att överföra uppgifterna är att behandla betalningar och förhindra bedrägerier. Behandlingsansvarig kommer att överföra andra personuppgifter till Sofortüberweisung även om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan Sofortüberweisung och den person som är ansvarig för behandlingen kan överföras till kreditupplysningsföretag av Sofortüberweisung. Syftet med denna överföring är att kontrollera din identitet och kreditvärdighet.

Sofortüberweisung kan komma att vidarebefordra personuppgifterna till anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att fullgöra avtalsförpliktelserna eller uppgifterna ska behandlas för kundens räkning.

Den berörda personen har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till hantering av personuppgifter mot Sofortüberweisung. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (kontrakts)betalningshantering.

Tillämpliga dataskyddsbestämmelser i Sofortüberweisung finns på https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

29. Rättslig grund för behandling

Artikel 6 I lit a GDPR tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för behandlingsverksamheter för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet med behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller motprestation, behandlingen baseras på artikel 6 I lit b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsslutande, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att uppfylla skatteplikter, baseras behandlingen på artikel 6 I lit c GDPR. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda den registrerades eller annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare på vårt företag skadades och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information skulle behöva lämnas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på artikel 6 I lit d GDPR. I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 I lit f GDPR. Behandlingsverksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råda. Vi är särskilt tillåtna att utföra sådana behandlingar eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas om den berörda personen är kund till den ansvarige (skäl 47 meningen 2 GDPR).

30. Berättigade intressen i behandlingen som drivs av den registeransvarige eller en tredje part

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit.f GDPR, är vårt berättigade intresse att vår affärsverksamhet bedrivs till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare.

31. Varaktighet under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter att tidsfristen har löpt ut raderas de relevanta uppgifterna rutinmässigt, förutsatt att de inte längre krävs för att fullgöra eller initiera ett avtal.

32. Rättsliga eller kontraktuella bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för ingående av avtalet; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; eventuella konsekvenser av utebliven tillhandahållande

Vi förklarar för dig att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartner). För att ingå ett avtal kan det ibland vara nödvändigt för en registrerad att förse oss med personuppgifter som vi i efterhand måste behandla. Till exempel är den registrerade skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att avtalet inte kunde ingås med den berörda personen. Innan vederbörande lämnar personuppgifter ska vederbörande kontakta någon av våra anställda. Vår medarbetare förklarar för den berörda personen från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vad konsekvenser underlåtenheten att tillhandahålla personuppgifterna skulle få.

33. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna dataskyddsförklaring skapades av dataskyddsförklaringsgeneratorn från DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som som Externt dataskyddsombud Schwaben är aktiv i samarbete med Dataskyddsjurister på advokatbyrån WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater skapas.

34. Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformuläret, e-post, telefon eller via sociala medier), används den information som användaren lämnar för att behandla och behandla kontaktförfrågan i enlighet med artikel 6.1 lit b. (i samband med avtalsmässiga / pre-kontraktuella relationer), artikel 6 punkt 1 lit f. (andra förfrågningar) GDPR behandlas sparas.

Vi raderar förfrågningarna om de inte längre behövs. Vi ser över kravet vartannat år; De lagstadgade arkiveringsskyldigheten gäller också.

35. Hosting och sändning av e-post

Hostingtjänsterna vi använder tjänar till att tillhandahålla följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, e-postutskick, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva detta onlineerbjudande.

Vi eller vår värdleverantör behandlar lagerdata, kontaktdata, innehållsdata, avtalsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata från kunder, intresserade parter och besökare till detta onlineerbjudande på grundval av våra legitima intressen av ett effektivt och säkert tillhandahållande av detta onlineerbjudande i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit.f GDPR i samband med artikel 28 GDPR (ingående av ett orderhanteringsavtal).

36. Insamling av åtkomstdata och loggfiler

Vi, eller vår värdleverantör, samlar in data om varje åtkomst till servern på vilken denna tjänst finns (så kallade serverloggfiler) på grundval av våra legitima intressen i den mening som avses i artikel 6.1 lit. Åtkomstdatan inkluderar namnet på den åtkomst till webbplatsen, fil, datum och tid för åtkomst, mängd data som överförts, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

Av säkerhetsskäl (t.ex. för att utreda övergrepp eller bedrägerier) lagras loggfilinformationen i högst 7 dagar och raderas sedan. Uppgifter, vars ytterligare lagring är nödvändig för bevisändamål, är uteslutna från radering tills respektive incident är slutgiltigt klarlagd.

37. Onlinenärvaro i sociala medier

Vi upprätthåller en onlinenärvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med de kunder, intressenter och användare som är aktiva där och för att informera dem om våra tjänster.

Vi vill påpeka att användardata kan behandlas utanför EU. Detta kan innebära risker för användaren eftersom det till exempel kan göra det svårare att upprätthålla användarnas rättigheter. När det gäller amerikanska leverantörer som är certifierade under Privacy Shield vill vi påpeka att de åtar sig att följa EU:s dataskyddsstandarder.

Dessutom behandlas användaruppgifter vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Användningsprofiler kan till exempel skapas utifrån användarbeteende och användarens intressen till följd av detta. Användningsprofilerna kan i sin tur användas för att till exempel placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarbeteendet och användarnas intressen lagras. Vidare kan data också lagras i användningsprofilerna oavsett vilka enheter som används av användarna (speciellt om användarna är medlemmar på respektive plattform och är inloggade på dem).

Behandlingen av användarnas personuppgifter baseras på våra legitima intressen av att effektivt informera användare och kommunicera med användare i enlighet med artikel 6.1 lit. Om användarna tillfrågas om sitt samtycke till databehandlingen av respektive leverantör (dvs. deklarerar sitt samtycke, t.ex. genom att kryssa i en kryssruta eller bekräfta en knapp), är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 paragraf 1 lit a. ., artikel 7 GDPR.

För en detaljerad beskrivning av respektive behandling och möjlighet till invändning (opt-out) hänvisar vi till den information som tillhandahålls av leverantörerna länkade nedan.

Även vid förfrågningar om information och hävdande av användarrättigheter påpekar vi att dessa mest effektivt kan hävdas hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland) - Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/, Välja bort: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Sekretesspolicy:https://policies.google.com/privacy, Välja bort: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Sekretesspolicy / Opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Sekretesspolicy: https://twitter.com/de/privacy, Välja bort: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Sekretesspolicy / Opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Sekretesspolicy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Välja bort: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland) - Dataskyddsdeklaration/opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

38. Integrering av tjänster och innehåll från tredje part

Vi använder innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer inom vårt onlineerbjudande på grundval av våra legitima intressen (d.v.s. intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. Integrera tjänster som videor eller typsnitt (hädanefter enhetligt kallade "innehåll").

Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll uppfattar användarnas IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantör endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att utvärdera information såsom besökstrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan även lagras i cookies på användarens enhet och innehålla bland annat teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisningswebbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineerbjudande, samt vara länkad till sådan information från andra källor.

Youtube

Vi bäddar in videorna från "YouTube"-plattformen från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dataskydd: https://www.google.com/policies/privacy/, Välja bort: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Vi införlivar funktionen för att upptäcka bots, till exempel när du anger onlineformulär ("ReCaptcha") från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dataskydd: https://www.google.com/policies/privacy/, Välja bort: https://adssettings.google.com/authenticated.

Användning av Facebooks sociala plugins

På grundval av våra berättigade intressen (dvs intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande i den mening som avses i artikel 6, punkt 1 lit. drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Det kan till exempel inkludera innehåll som bilder, videor eller texter och knappar med vilka användare kan dela innehåll från detta onlineerbjudande inom Facebook. Listan och utseendet på Facebooks sociala plugins kan ses här:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder därför en garanti för att det kommer att följa europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

När en användare anropar en funktion i detta onlineerbjudande som innehåller ett sådant plugin, upprättar hans enhet en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i plugin-programmet överförs direkt från Facebook till användarens enhet, som integrerar det i online-erbjudandet. Därvid kan användarprofiler skapas från den bearbetade datan. Vi har därför inget inflytande på mängden data som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och informerar därför användarna efter vår kunskapsnivå.

Genom att integrera plugins får Facebook informationen om att en användare har ringt upp motsvarande sida i onlineerbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket sitt Facebook-konto. När användare interagerar med plugins, till exempel genom att trycka på Gilla-knappen eller göra en kommentar, skickas relevant information direkt från din enhet till Facebook och sparas där. Om en användare inte är medlem på Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook tar reda på hans IP-adress och sparar den. Enligt Facebook sparas endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om en användare är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om honom via detta onlineerbjudande och länka det till hans medlemsdata som lagras på Facebook, måste han logga ut från Facebook innan han använder vårt onlineerbjudande och radera sina cookies. Ytterligare inställningar och motsägelser mot användningen av data för reklamsyften är möjliga i Facebook-profilinställningarna:https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska webbplatsenhttp://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidanhttp://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna är plattformsoberoende, det vill säga de används för alla enheter som stationära datorer eller mobila enheter.

Twitter

Funktioner och innehåll i Twitter-tjänsten, som erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, kan integreras i vårt onlineerbjudande. Detta kan till exempel inkludera innehåll som bilder, videor eller texter och knappar med vilka användare kan dela innehåll från detta onlineerbjudande inom Twitter.
Om användarna är medlemmar av Twitter-plattformen kan Twitter tilldela ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas profiler där. Twitter är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder därför en garanti för att den kommer att följa europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Dataskydd: https://twitter.com/de/privacy, Välja bort: https://twitter.com/personalization.

Google+

Funktioner och innehåll på Google+-plattformen, som erbjuds av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), kan integreras i vårt onlineerbjudande. Detta kan till exempel inkludera innehåll som bilder, videor eller texter och knappar med vilka användare kan dela innehåll från detta onlineerbjudande inom Google. Om användarna är medlemmar av Google+-plattformen kan Google tilldela ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas profiler där.

Google är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder därför en garanti för att det kommer att följa europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). För mer information om Googles användning av data, inställnings- och invändningsalternativ, se Googles dataskyddsdeklaration (https://policies.google.com/technologies/ads) samt i inställningarna för visning av annonser från Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Skapad med Datenschutz-Generator.de av RA Dr. Thomas Schwenke


Acceptera

Vi använder cookies för att kunna erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse.

Om du fortsätter att använda den här sidan kommer vi att anta att du är nöjd med den. Här kan du få reda på allt om dataskydd