Všeobecné podmínky použití

V zájmu plynulé čitelnosti je poskytovatel jmenován

https://likeskaufen.eu/cs/
Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim
Německo


dále jen ″ poskytovatel ″

1. Rozsah

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré dodávky poskytovatele spotřebitelům (§ 13 BGB).

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze přičíst její obchodní ani samostatné profesní činnosti.

2. Smluvní partner

Kupní smlouva se uzavírá s:

https://likeskaufen.eu/cs/
Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

3. Nabídka a uzavření smlouvy

3.1 Prezentace produktů v e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu k objednávce.Omyly vyhrazeny.

3.2 Kliknutím na tlačítko „Koupit“ v posledním kroku objednávkového procesu závazně objednáváte zboží v nákupním košíku. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí Vaší objednávky zasláním potvrzení objednávky emailem ihned po obdržení Vaší objednávky.

Objednávka v našem e-shopu probíhá v následujících krocích:
1) Výběr požadovaných článků
2) Potvrďte kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku".
3) Kontrola informací v nákupním košíku
4) Potvrzení tlačítka?Pokladna?
5) Registrace v e-shopu po registraci a zadání přihlašovacích údajů (e-mailová adresa a heslo) nebo přímou objednávku.
6) Další kontrola nebo oprava příslušných zadaných údajů.

7) Závazné odeslání objednávky přes tlačítko "koupit"

4. Text smlouvy

Text smlouvy je uložen v našem interním systému. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Podrobnosti objednávky a obchodní podmínky vám budou zaslány e-mailem. Po dokončení objednávky již není text smlouvy z bezpečnostních důvodů přístupný přes internet.

Při přijetí objednávky v našem internetovém obchodě platí následující pravidla: Spotřebitel podá závaznou nabídku smlouvy úspěšným dokončením procesu objednávky poskytnutého v našem internetovém obchodě.


5. Právo na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy


Právo na odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Je-li zákazník spotřebitel ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku, tj. fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze přičíst převážně její obchodní ani samostatné profesní činnosti, existuje zákonné právo na odstoupení, o kterém Bernd Linder takto poučil:

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzali poslední zboží, nebo v případě smlouvy o poskytování služeb a smluv o dodání digitálního obsahu, které být doručena na fyzickém nosiči dat, čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když zašlete své oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z volby jiného druhu dodání, než je nejlevnější námi nabízené standardní dodání). ), která má být splacena neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splacení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud jste požádali, aby služby začaly během lhůty pro zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá části služeb, které již byly poskytnuty do okamžiku, kdy jste nás informovali o uplatnění práva. zrušení s ohledem na tuto smlouvu ve srovnání s celkovým rozsahem služeb poskytovaných ve smlouvě.

speciální instrukce

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v uzavřeném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

V případě smlouvy o poskytování služeb právo na odstoupení zaniká i v případě, že podnikatel poskytl službu v plném rozsahu a službu začal plnit až poté, co k tomu spotřebitel udělil výslovný souhlas a zároveň potvrdil svou znalost. že ztrácí právo na odstoupení, pokud je smlouva plně splněna podnikatelem.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.)


Na:

Bernd Linder

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

tel: 03212-2510212

E-mail: info@likeskaufen.eu

Tímto odvolat(n) Já my(*) ode mě/nás(*) uzavřená smlouva

o nákupu následujícího zboží(*) / poskytování následující služby(*):


Objednáno dne (*) / přijato v (*) _________________________________


Jméno spotřebitele (spotřebitelů) ________________________________


Adresa spotřebitele (spotřebitelů) _______________________________________________________________________________________

Datum Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je to oznámeno na papíře)


(*Škrtnout nepoužitelný


6. Ceny, náklady na dopravu, datum splatnosti

Všechny ceny jsou včetně zákonné DPH 19%

Spotřebitel se zavazuje zaplatit předem. To se provádí přes PayPal, bankovním převodem nebo okamžitým převodem.

Spotřebitel se zavazuje uhradit kupní cenu neprodleně po uzavření smlouvy.

Doprava je zdarma pro veškeré zboží


7. Doručení

Nemáme žádný vliv na rychlost dodávky ventilátorů a případné dodatečné dodávky, které jsou vyšší než objednaná hodnota objednávky.

8. Platba

8.1 Platbu lze provést buď přes PayPal, bankovním převodem nebo okamžitým převodem.

8.2 Pokud zvolíte zpracování plateb přes PayPal, (PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko), na použití se vztahují podmínky používání PayPal dostupné v nabídce bod "Obchodní podmínky" pod www.paypal.de.

8.3 Zvolíte-li způsob platby převodem, sdělíme Vám v potvrzení objednávky naše bankovní spojení a zboží doručíme po přijetí platby.

8.4 Máte nárok na započtení pouze v případě, že vaše protinároky byly právně potvrzeny soudem nebo jsou nesporné nebo byly námi písemně uznány.

8.5 Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že nároky vyplývají ze stejného smluvního vztahu.

9. Vyřizování stížností zákazníků

9.1 Stížnosti všeho druhu lze podat na naši obchodní adresu telefonicky, písemně, e-mailem nebo poštou:

Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

E-mail: info@likeskaufen.eu
Telefon: 03212-2510212

9.2 Toto v naší společnosti neprodleně zpracujeme a reklamaci přijmeme nejpozději do jednoho týdne.

10. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem poskytovatele

11. Vztah k poskytovatelům sociálních sítí

Poskytovatel LikesKaufen.eu nemá žádné spojení s poskytovateli a značkami. Nejsme přímým ani nepřímým partnerem poskytovatelů nebo značek. Označené značky a loga patří jejich příslušným vlastníkům.
Je poskytována pouze reklamní služba, která se týká uvedených značek a poskytovatelů.

12. Vlastnictví inzerované stránky

Stránka zprostředkovaná kupujícím, která je nám zaslána k aplikaci, musí patřit samotnému kupujícímu a/nebo mu může být jednoznačně přiřazena. Každý, kdo nelegálně dodává na stránky třetích stran služby nabízené poskytovatelem LikesKaufen.eu, musí nést veškeré náklady vzniklé poskytovateli LikesKaufen.eu v důsledku incidentu. Obchodními podmínkami kupující souhlasí s tím, že je vlastníkem stránky, kterou chce inzerovat.

13. Ochrana údajů

Se všemi osobními údaji bude zacházeno důvěrně a nebudou předány třetím osobám.

14. Odpovědnost

Ve všech případech, kdy je prodávající povinen uhradit škodu nebo náhradu výdajů z důvodu smluvních nebo zákonných nároků, odpovídá prodávající pouze v případě, že se dopustí úmyslného úmyslu, hrubé nedbalosti nebo újmy na životě, těle nebo zdraví. Nezávazná odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena. Rovněž odpovědnost za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností zůstává nedotčena; V tomto ohledu je však odpovědnost omezena na předvídatelné škody typické pro smlouvu, s výjimkou případů podle vět 1 a 2. Změna důkazního břemene v neprospěch kupujícího není spojena s výše uvedenými předpisy.

15. Místo soudní příslušnosti, částečná neplatnost

V obchodním styku s podnikateli a právnickými osobami veřejného práva je sjednána soudní příslušnost Germersheim pro všechny právní spory vyplývající ze smlouvy, prodávající je dále oprávněn žalovat v sídle kupujícího.

V případě neúčinnosti jednotlivých ustanovení dodací smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek zůstávají zbývající ustanovení v platnosti.

Přijmout

Používáme soubory cookie, abychom vám mohli nabídnout nejlepší možnou uživatelskou zkušenost.

Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s ní spokojeni. Zde se dozvíte vše o ochraně dat