Allmänna användarvillkor

För att få en flytande läsbarhet är leverantören namngiven

https://likeskaufen.eu/sv/
Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim
Tyskland


hädanefter kallad ″ leverantör ″

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor gäller för alla leveranser från leverantören till konsumenter (§ 13 BGB).

En konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion i ett syfte som varken kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2. Kontraktspartner

Köpeavtalet ingås med:

https://likeskaufen.eu/sv/
Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

3. Erbjudande och ingående av avtal

3.1 Presentationen av produkterna i onlinebutiken representerar inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan till beställning, med undantag för fel.

3.2 Genom att klicka på knappen "Köp" i det sista steget av beställningsprocessen, lägger du en bindande beställning på varorna i kundvagnen. Köpeavtalet ingås när vi accepterar din beställning genom att skicka en orderbekräftelse via e-post direkt efter att vi mottagit din beställning.

Beställningen i vår webbutik sker i följande steg:
1) Val av önskade artiklar
2) Bekräfta genom att klicka på knappen "Lägg till i kundvagn"
3) Kontrollera informationen i varukorgen
4) Bekräftelse av knappen?
5) Registrering i onlinebutiken efter registrering och inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) eller direkt beställning.
6) Ytterligare en kontroll eller korrigering av respektive inmatade data.

7) Bindande utskick av beställningen via knappen "köp"

4. Kontraktstext

Kontraktstexten sparas i vårt interna system. Du kan se de allmänna villkoren när som helst på denna sida. Beställningsinformationen och villkoren kommer att skickas till dig via e-post. Efter avslutad beställning kan kontraktstexten inte längre nås via Internet av säkerhetsskäl.

När beställningen tas emot i vår nätbutik gäller följande regler: Konsumenten lämnar ett bindande avtalserbjudande genom att framgångsrikt slutföra beställningsprocessen som tillhandahålls i vår nätbutik.


5. Ångerrätt & ångerblankett


Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt

Om kunden är en konsument i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen, dvs. en fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet, finns det en lagstadgad rätt att utträde, om vilket Bernd Linder enligt följande instruerade:

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog de sista varorna i besittning, eller när det gäller ett tjänsteavtal och avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare, fjorton dagar från datumet för avtalets ingående. För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din anmälan om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har gått ut.


Konsekvenser av tillbakadragandet

Om du frånträder detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder har ), som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på hantering av varan som inte är nödvändig för att kontrollera varans art, egenskaper och funktionalitet.

Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen måste du betala oss ett rimligt belopp, vilket motsvarar den del av tjänsterna som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerade oss om utövandet av rätten av uppsägning med avseende på detta kontrakt Jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som tillhandahålls i kontraktet.

speciella instruktioner

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram i förseglad förpackning om förseglingen har tagits bort efter leverans.

Vid avtal om tillhandahållande av tjänster upphör även ångerrätten om företagaren har tillhandahållit tjänsten i sin helhet och har börjat utföra tjänsten först efter att konsumenten har gett sitt uttryckliga samtycke och samtidigt bekräftat sin kunskap. att han förlorar sin ångerrätt om avtalet fullt ut fullgörs av företagaren.

Ångerblankett

(Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)


På:

Bernd Linder

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Tel: 03212-2510212

E-post: info@likeskaufen.eu

Härmed återkalla(n) Jag vi(*) från mig/oss(*) ingått avtal

om att köpa följande varor(*) / tillhandahållandet av följande tjänst(*):


Beställd på (*) / fick kl (*) _______________________________


Namn på konsument(er) _______________________________


Konsumentens adress _______________________________________________________________________________

Datum Underskrift av konsument(er) (endast om detta meddelas på papper)


(*Stryk över otillämpligt


6. Priser, fraktkostnader, förfallodatum

Alla priser inkluderar lagstadgad moms på 19 %

Konsumenten förbinder sig att betala i förskott. Detta görs via PayPal, banköverföring eller omedelbar överföring.

Konsumenten förbinder sig att betala köpeskillingen omedelbart efter avtalets ingående.

Frakt är gratis för alla varor


7. Leverans

Vi har inget inflytande på fläktarnas leveranshastighet och eventuell extra leverans som är högre än beställt ordervärde.

8. Betalning

8.1 Betalning kan göras antingen via PayPal, banköverföring eller omedelbar överföring.

8.2 Om du väljer betalningshantering via PayPal, (PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), gäller användarvillkoren för PayPal för användningen, tillgänglig under menyn punkt "Villkor" under www.paypal.de.

8.3 Om du väljer överföringsbetalningsmetod kommer vi att ge dig våra bankuppgifter i orderbekräftelsen och leverera varorna efter mottagande av betalning.

8.4 Du har endast rätt till kvittning om dina motkrav har fastställts lagligt av en domstol eller är ostridiga eller har erkänts av oss skriftligen.

8.5 Du kan endast utöva en retentionsrätt om anspråken härrör från samma avtalsförhållande.

9. Hantera kundklagomål

9.1 Klagomål av alla slag kan lämnas till vår affärsadress per telefon, skriftligt, via e-post eller per post:

Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

E-post: info@likeskaufen.eu
Telefon: 03212-2510212

9.2 Vi kommer att behandla detta i vårt företag omedelbart och anta klagomålet senast inom en vecka.

10. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir leverantörens egendom tills de har betalats i sin helhet

11. Relation till leverantörer av sociala nätverk

Leverantören LikesKaufen.eu har ingen koppling till leverantörerna och varumärkena. Vi är inte en direkt eller indirekt partner till leverantörerna eller varumärkena. Utsedda varumärken och logotyper tillhör sina respektive ägare.
Endast en reklamtjänst tillhandahålls som relaterar till de varumärken och leverantörer som nämns.

12. Ägarskap till den annonserade sidan

Den sida som förmedlas av köparen, som skickas till oss för ansökan, måste tillhöra köparen själv och/eller kan utan tvekan tilldelas denne. Den som olagligt förser tredje parts webbplatser med tjänsterna som erbjuds av leverantören LikesKaufen.eu måste stå för alla kostnader som leverantören LikesKaufen.eu ådragit sig till följd av incidenten. Med villkoren samtycker köparen till att han äger sidan som han vill annonsera.

13. Dataskydd

Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

14. Ansvar

I alla fall då säljaren är skyldig att betala skadestånd eller kostnadsersättning på grund av avtals- eller rättsliga anspråk, är säljaren endast ansvarig om han gör sig skyldig till uppsåt, grov vårdslöshet eller skada på liv, kropp eller hälsa. Oskuldsansvaret enligt produktansvarslagen förblir opåverkat. Ansvaret för den skyldiga överträdelsen av väsentliga avtalsförpliktelser förblir också opåverkad; I detta avseende är ansvaret dock begränsat till den förutsebara, avtalstypiska skadan, utom i fallen av 1 och 2 meningarna. En ändring av bevisbördan till köparens nackdel är inte förenad med ovanstående bestämmelser.

15. Domstolsort, partiell ogiltighet

I affärsförbindelser med affärsmän och juridiska personer enligt offentlig rätt, är Germersheim överenskommen som instans för alla rättsliga tvister som uppstår från avtalet, säljaren har också rätt att väcka talan vid köparens säte.

Om enskilda bestämmelser i leveranskontraktet eller dessa allmänna villkor är ineffektiva, förblir de återstående bestämmelserna i kraft.

Acceptera

Vi använder cookies för att kunna erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse.

Om du fortsätter att använda den här sidan kommer vi att anta att du är nöjd med den. Här kan du få reda på allt om dataskydd