Právo na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy


Právo na odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Je-li zákazník spotřebitel ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku, tj. fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze přičíst převážně její obchodní ani samostatné profesní činnosti, existuje zákonné právo na odstoupení, o kterém Bernd Linder takto poučil:

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzali poslední zboží, nebo v případě smlouvy o poskytování služeb a smluv o dodání digitálního obsahu, které být doručena na fyzickém nosiči dat, čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat Bernd Linder, Afrastr. 34, 86660 Tapfheim , email info@likeskaufen.eu, telefonní číslo: 03212-2510212 , prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když zašlete své oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného druhu dodání, než je nejlevnější standardní dodání, které nabízíme) , které mají být splaceny neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splacení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, které není nutné ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud jste požádali, aby služby byly zahájeny během lhůty pro zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá poměru již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy jste nás informovali o uplatnění práva. zrušení s ohledem na tuto smlouvu ve srovnání s celkovým rozsahem služeb poskytovaných ve smlouvě.

speciální instrukce

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v uzavřeném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

V případě smlouvy o poskytování služeb právo na odstoupení zaniká i v případě, že podnikatel službu zcela poskytl a službu začal plnit až poté, co k tomu spotřebitel udělil výslovný souhlas a zároveň potvrdil, že věděl, že právo na odstoupení ztrácí, je-li smlouva plně splněna podnikatelem.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.)


Na:

Bernd Linder

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Tel: 03212-2510212

E-mail: info@likeskaufen.eu

Tímto oznamuji (y) Já / My (*) odstupuji od své / naší (*) uzavřené smlouvy

na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*) :


Objednáno dne (*) / přijato dne (*) ________________________________


Jméno spotřebitele (spotřebitelů) ________________________________


Adresa spotřebitele (spotřebitelů) _______________________________________________________________________________________

Datum Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je to oznámeno na papíře)


(* Nehodí se škrtnout


Přijmout

Používáme soubory cookie, abychom vám mohli nabídnout nejlepší možnou uživatelskou zkušenost.

Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s ní spokojeni. Zde se dozvíte vše o ochraně dat