Ångerrätt & ångerblankett


Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt

Om kunden är en konsument i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen, dvs. en fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet, finns det en lagstadgad rätt att utträde, om vilket Bernd Linder enligt följande instruerade:

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog de sista varorna i besittning, eller när det gäller ett serviceavtal och avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare, fjorton dagar från datumet för avtalets ingående. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss Bernd Linder, Afrastr. 34, 86660 Tapfheim , e-post info@likeskaufen.eu, telefonnummer: 03212-2510212 , med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal, informera. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din anmälan om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har gått ut.


Konsekvenser av tillbakadragandet

Om du frånträder detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder har ), som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på hantering av varan som inte är nödvändig för att kontrollera varans art, egenskaper och funktionalitet.

Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen måste du betala oss ett rimligt belopp, vilket motsvarar den del av tjänsterna som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerade oss om utövandet av rätten av uppsägning med avseende på detta kontrakt Jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som tillhandahålls i kontraktet.

speciella instruktioner

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram i förseglad förpackning om förseglingen har tagits bort efter leverans.

Vid avtal om tillhandahållande av tjänster upphör även ångerrätten om företagaren har tillhandahållit tjänsten i sin helhet och har börjat utföra tjänsten först efter att konsumenten har gett sitt uttryckliga samtycke och samtidigt bekräftat sin kunskap. att han förlorar sin ångerrätt om avtalet fullt ut fullgörs av företagaren.

Ångerblankett

(Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)


På:

Bernd Linder

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Tel: 03212-2510212

E-post: info@likeskaufen.eu

Meddelar härmed (s) Jag / vi (*) frånträda mitt / vårt (*) avtal som slutits

för köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*) :


Beställde den (*) / mottogs den (*) __________________________________________


Namn på konsument(er) _______________________________


Konsumentens adress _______________________________________________________________________________

Datum Underskrift av konsument(er) (endast om detta meddelas på papper)


(* Stryk över ej tillämpligt


Acceptera

Vi använder cookies för att kunna erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse.

Om du fortsätter att använda den här sidan kommer vi att anta att du är nöjd med den. Här kan du få reda på allt om dataskydd